İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069369
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/522203
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı kantinlerde satılmak üzere 37 Kalem Muhtelif İçecek çeşitleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı Beyazıt / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ


Muhtelif İçecek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/522203
1-İdarenin
a) Adresi : I.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T Üstü Beyazıt FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124400080 - 2124400081
c) Elektronik Posta Adresi : sosyaltesisler@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı kantinlerde satılmak üzere 37 Kalem Muhtelif İçecek çeşitleri alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1-İ.T.F. Acil Kantini, 2- İ.T.F. Ameliyathane Kantini, 3- İ.T.F. Cerrahi Kantini, 4- İ.T.F. Monoblok Kantini, 5- İ.T.F. Merkez Kantini, 6- İ.T.F. Dahiliye Kantini, 7- İ.T.F.Kardiyoloji Kantini, 8- Beyazıt Edebiyat Kantini, 9- Beyazıt Fen Fakültesi Kantini, 10- Beyazıt Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Kantini, 11- Beyazıt Hukuk Kantini, 12- Beyazıt Yabancı Diller Kantini, 13- Beyazıt İletişim Kantini, 14- Beyazıt Coğrafya Kantini, 15- Beyazıt Siyasal Bilgiler Kantini, 16- Beyazıt Siyasal Bilgiler Çay Ocağı, 17- Beyazıt İktisat Kantini, 18- Beyazıt Eczacılık Kantini, 19- Beyazıt İlahiyat Kantini, 20- Beyazıt Hukuk Çay Ocağı, 21- Tophane Dil Merkezi Kantini, 22- Kadıköy Konservatuar Kantini, 23- Çağlayan Hemşirelik Kantini, 24- Beyazıt Profesörler Evi Restoran, 25- Baltalimanı Sosyal Tesisleri, 26- Çapa Ocak Restoran, 27- Prof. Dr. Nazım TERZİOĞLU Kültür ve Eğitim Tesisleri Enez / EDİRNE
c) Teslim tarihleri : Sözleşme konusu mal 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne bağlı kantin ve restorantlara en geç iki gün içerisinde sabah saat 10:00'a kadar, öğleden sonra 14:00'ten sonra teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı Beyazıt / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.11.2019 - 15:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Aday veya istekli adına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
f) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterlidir.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettiklerini malzemenin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri kalemlere ait numune vermek zorundadır. Teklifleriyle birlikte numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası silinmeyecek şekilde belirtilecektir. .İstekli ihalenin uhdesinde kalması durumda sözleşme süresi boyunca numune olarak getirdiği ürünleri tedarik edeceğine dair bir tutanağı da numunelerle birlikte idareye teslim edecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde daha önce gerçekleştirilmiş olan İçecek alımına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı Beyazıt / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR