BAŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

BAŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/490673
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kuru Gıda (22 Kalem), Sebze ve Meyve (17 Kalem), Şarküteri (8 Kalem),Kırmızı Et (2 Kalem), Ekmek (1 Kalem), Tüp gaz (1 Kalem), Plastik Kap Kaşık (7 Kalem), Temizlik Malzemeleri (8 Kalem)Alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRÜ ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-BAŞKALE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okulumuz pansiyonu bünyesinde hazırlanan taşımalı yemekte kullanılması gereken toplam 8 kısımda belirtilen 66 kalemden oluşan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/490673
1-İdarenin
a) Adı : MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-BAŞKALE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YENİ MAH. VAN HAKKARİ YOLU 601.CADDE DIŞ KAPI NO: 283 BAŞKALE/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4326512229 - 4326512229
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Okulumuz pansiyonu bünyesinde hazırlanan taşımalı yemekte kullanılması gereken toplam 8 kısımda belirtilen 66 kalemden oluşan
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kuru Gıda (22 Kalem), Sebze ve Meyve (17 Kalem), Şarküteri (8 Kalem),Kırmızı Et (2 Kalem), Ekmek (1 Kalem), Tüp gaz (1 Kalem), Plastik Kap Kaşık (7 Kalem), Temizlik Malzemeleri (8 Kalem)Alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BAŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYON AMBARI
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarece ihtiyaca göre belirlenecektir.
d) İşe başlama tarihi : 15/11/2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.11.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BAŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRÜ ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Oda kaydı (Sicil)
Faaliyet belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR