BURSA KESTEL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Göz cerrahi alet satın alınacaktır

BURSA KESTEL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154650
Şehir : Bursa / Kestel
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/135346
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ahmet Vefik Paşa Mah.Ankara Bulvarı No:24 KESTEL/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖZ CERRAHİ ALET İHALESİ

DEVLET HASTANESİ-KESTEL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
GÖZ CERRAHİ ALET İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/135346

1-İdarenin
a) Adresi : Ahmet Vefikpaşa Mahallesi Bursa Cadddesi 102 KESTEL/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 02245028157 - 02245028018
c) Elektronik Posta Adresi : murat.ersal@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KESTEL DEVLET HASTANESİ CERRAHİ ALET DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslimi, Hastanemizin talebine göre peyderpey yapılacaktır. Hastanemiz siparişten sonra en geç 45 (kırkbeş) gün içinde malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ahmet Vefik Paşa Mah.Ankara Bulvarı No:24 KESTEL/BURSA
b) Tarihi ve saati : 08.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ihale dosyasında sunması gereken belgeler;
1-İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olmak zorundadır.
-İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait UTS kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait olan, UTS (Ürün Takip Sistemi)'nin Sağlık Bakanlığınca onaylıdır ibaresi olan çıktıları alıp imzalayarak ihale dosyasında sunacaklardır. UTS çıktıları üzerine ilgili kalem sıra nosu yazılacaktır.
-Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS belgesi sunulmalıdır.
2-İsteklilerin, UTS (Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı olduğuna dair belgeler sunulacaktır.
-İstekli teklif ettiği malzemeler için; tedarikçi ise UTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlın tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, bayi ise UTS (Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır.
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları UTS (Ürün Takip Sistemi)'nin resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.
3- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünlere teklif veren istekliler ihale dosyasında “ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına istekli veya tedarikçi tarafından dair yazılı beyan vereceklerdir.
4- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği " Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale dosyasında sunmalıdırlar.
5- İstekliler, cerrahi aletlerin; metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockvvell standartlarına göre sertlik derecesini gösterir, üretici fabrika tarafından düzenlenen belgeyi, teklif dosyası içerisinde sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Numune; İstekliler, teknik şartnemede istenilen numuneleri ücretsiz olarak tutanakla birlikte ihale saatinden önce idaremize teslim edeceklerdir.Teklif verilen kaleme ait teslim edilen numuneler üzerinde firma kaşesi ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ihale kısım numarası ürünün barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu UBB ile aynı olmak zorundadır.) İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde ücreti ilgili firma tarafından karşılanmak üzere yetkili laboratuvarlarda analiz yaptırabilir. Numune sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler teknik şartname uyarınca teklif verdikleri setler içinde kod numarası aynı olan ürünler için sadece 1 adet numune verebilirler.
a) İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan firmaların ilgili kaleme/kalemlere ait numuneleri sözleşme süresi tamamlanana kadar idaremizde muhafaza edilecektir. Sözleşme süresi tamamlanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numuneler firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 30 (otuz) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) İhale sonucunda idaremize teslim edilen numuneye ait teklifi, "Ekonomik Açıdan İkinci En Avantajlı Teklif" olarak değerlendirilmeyen ve ihale süreci tamamlandığında numune konusu kalemle/kalemlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmeyen malzemelerin numuneleri, bahsi geçen kalemle ilgili "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" istekliyle sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numune sahibi firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 45 (Kırkbeş) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 30 (otuz) günlük süre içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.
2- İstekliler; teklif edilen cerrahi aletlerin teknik özelliklerini gösterir üretici firma tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış orijinal katalog veya orjinal broşürleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. İhale dosyasında sunulacak katalog veya broşürlerin hangi kısma ait olduğu teknik şartnameye cevap metninde belirtilecektir. İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde teklif edilen ürünleri üreticinin web sitesinden teyit edilmesini isteyebilir.
3- İstekliler teklif ettikleri kısımlar için teknik şartnameye cevap belgesi verecek olup, teknik şartnamede belirtilen tabloda yer alan bilgileri doldurarak teknik şartanameye uygunluğunu taahhüt etmesi zorunludur. Bu belgede imalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin belirtilmesi zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ahmet Vefik Paşa Mah.Ankara Bulvarı No:24 KESTEL/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR