KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik görevlisi personeli ve ekip sorumlusu kıyafeti satın alınacaktır

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188007
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/348574
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 kısım, 9 kalem Güvenlik Görevlisi Personeli Ve Ekip Sorumlusu Kifayet Alimi İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Ve Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONELİ VE EKİP SORUMLUSU KIYAFET ALIMI İHALESİ
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONELİ VE EKİP SORUMLUSU KIYAFET ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/348574

1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Valilik Binası Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 Kat: 1 Real Avm Yanı 41040 Merkez - İzmit / Kocaeli İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 262 300 60 00 Dah: 6446 - 2623222443
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONELİ VE EKİP SORUMLUSU KIYAFET ALIMI İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 kısım, 9 kalem Güvenlik Görevlisi Personeli Ve Ekip Sorumlusu Kifayet Alimi İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğümüz ve il sağlık müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : 1) Yüklenici ile sözleşme imzalanmasına mütakip EKAP üzerinen idarenin siparişi üzerine ilk 15 gün içerisinde personellerin giyecek eşyalarının beden, numara ve ölçüleri ihale üzerinde kalan yüklenici firma tarafından personelin görev yaptığı yerde alınacaktır. Sonraki 30 takvim günü içerisinde malzemeleri tek seferde ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08.00 16.30 arasında) yapılacaktır. Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup, bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir. 2) Teslim sonrası dağıtımı yapılan giyim malzemelerinden ölçüleri uygunsuz , hatalı, kusurlu, defolu, yırtık veya delik malzemeler çıkarsa ilgili firma uygun olmayan malzemelerin yenilerini en geç (15) gün içresinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.08.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Ve Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale Komisyonu teklifleri değerlendirme aşamasında numune isteme hakkına sahiptir. EKAP üzerinden yapılacak tebligatla en az 10 gün olmak kaydıyla bildirilecek olan tarih ve saatte kadar numuneler idarenin bildireceği adrese teslim edilecektir. Bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır. Numune uygunluk değerlendirmesi esnasında ürünler orijinal ambalajlarından açılıp, kullanılabilecektir. Bu durum için istekliye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İstekliler teklif vermekle bu şartı kabul etmiş sayılırlar.
İdareye teslim edilecek Numunelerin üzerine ihale kısım ve sıra numarası yazılacaktır. Süresi içerisinde komisyona numune telim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. ( teslim edilmeyen numunelere ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR