HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hasta nakil ambulansı satın alınacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064720
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/496564
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET 4x2 DİZEL PANEL VAN TİPİ HASTA NAKİL AMBULANSI MAL ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASTA NAKİL AMBULANSI SATIN ALINACAKTIR
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


HASTA NAKİL AMBULANSI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/496564

1-İdarenin
a) Adresi : Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No:4 Antakya/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
c) Elektronik Posta Adresi : mbelli118@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET 4x2 DİZEL PANEL VAN TİPİ HASTA NAKİL AMBULANSI MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEYECEĞİ YERE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Yüklenici Firma 31.12.2019 tarihine kadar araçları Hatay ili sınırları içerisinde İdaremiz tarafından belirtilecek adrese teslim etmek zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:3
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
- Redresör, invertör, hasta kabini koltukları, hasta kabini ısıtma cihazı, hasta kabini kliması, araç telsizi, siren anons sistemi ve tepe lambaları, ana sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, oksijen sistemi, portatif vakum aspiratörü, sabit ve portatif tansiyon aleti, şişme atel seti, boyunluk seti, sırt tahtası, canlandırma ünitesi, defibrilatör, glukozmetre, diagnostik set ve temel tıbbi malzeme çantası ile ambulans aracına ait üretici veya Türkiye distribütörü tarafından; teklif sahibine hitaben, teklif ettiği cihazlar için verilmiş adres ve telefon numarası belirtilen yetkili servis listesi ile bu ürünlere ait marka, model ve menşeinin bulunduğu bir listeyi kaşeli ve imzalı bir şekilde teklif zarfıyla birlikte sunmaları gerekmektedir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
- Ulusal veya uluslararası standart kuruluşları tarafından alınmış EN 1789 Standardı son versiyonu uygunluk belgesi,
- Teklif sahibi aracın (ambulans) aksamı teçhizatı, tıbbi ve diğer tüm donanımı ile ilgili dizayn, yapım ya da montaj hataları, hatalı işçilik, eksik ya da yanlış parçalardan kaynaklanan aksaklıklar ve arızalara karşı; aracın idarece muayene ve kabulünü müteakip km sınırı olmaksızın 24 ay süreli şartsız garanti, araçların muayene ve kabulünden itibaren 10 yıl süre ile yedek parça temin etme garanti yazısı,
- Teklif sahibi üretici veya distribütör değilse, teklif edilen aracın (ambulans) aksamı, teçhizatı, tıbbi ve diğer tüm donanımı ile ilgili dizayn, yapım ya da montaj hataları, hatalı işçilik, eksik ya da yanlış parçalardan kaynaklanan aksaklıklar ve arızalara karşı; araç üreticisi veya Türkiye distribütörü de teklif sahibine hitaben aracın idarece muayene ve kabulünü müteakip en az 24 ay süreli kilometre sınırı olmadan araç garantisi ve 10 yıl süre ile yedek parça temin etme garanti yazısını,
- Ön ve arka tepe lambalarının ECE R 65 standardına uygunluk belgesi,
- Araç telsizine ait TS EN 300086 ve EN 300113 uluslararası standartlarına uygun olduğunu gösteren belge,
- Arka kabin koltukları, sedye platformu, ana sedye, defibrilatör ve portatif aspiratör cihazlarının EN 1789 standardına uygun olduğuna dair test raporları.
- Sedye platformu, ana sedye ve hasta kabini koltuklarının EN 1789 standardında belirtilen 10 G çarpma testi sertifikası,
- Sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye ve vakum sedye EN 1865 standart belgeleri,
- Kabin içi yan duvarları ve tavan kaplaması için kullanılan ABS veya Kompozit malzemeye ait test belgesi,
teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- Teknik şartnamede belirtilen ambulans aracı içerisinde ki tüm tıbbi donanımların ( Ana sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, oksijen sistemi, portatif vakum aspiratörü, sabit ve portatif tansiyon aleti, şişme atel seti, boyunluk seti, sırt tahtası, canlandırma ünitesi, defibrilatör, ventilatör, glukozmetre, diagnostik set ve temel tıbbi malzeme çantası ...) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.ÜTS ye kayıt zorunluluğu bulunmayan cihazlar için muaf olduğuna dair beyanı teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- Akü, ilave elektrik tesisatı kabloları, aydınlatma lambaları, redresör, invertör, hasta kabini koltukları, hasta kabini ısıtma cihazı, hasta kabini kliması, araç telsizi, siren anons sistemi ve tepe lambaları, ana sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, oksijen sistemi, portatif vakum aspiratörü, sabit ve portatif tansiyon aleti, şişme atel seti, boyunluk seti, sırt tahtası, canlandırma ünitesi, defibrilatör, glukozmetre, diagnostik set, temel tıbbi malzeme çantası ait teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal katalog ve dokümanlar ihale teklif zarfında sunulacaktır.
- Aracın Teknik özelliklerine ait bilgileri içeren orijinal katalog ve dokümanlar ihale teklif zarfında sunulacaktır.
- Yabancı dilde sunulacak olan belge ve dokümanların, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ KAT:3 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR