KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hırdavat, inşaat malzemeleri, makine ve yedek parçaları satın alınacaktır

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129799
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : MURTAZA MAH. / KARADENİZEREĞLİ
Yayınlandığı Gazeteler

DEĞİŞİM 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/64957
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.Kısım Hırdavat Malz. 68 Kalem, 2.Kısım İki Zam. ve Dört zam. Mak. ve Yed Parça ile Aks. 35 Kalem, 3.Kısım İnş. Malz. 2 Kalem,4.Kısım Kauçuk ve Kalebodur Malz. 2 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No:39 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EREĞLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan Hırdavat Malzemeleri - İki Zamanlı ve Dört Zamanlı Makine ve Yedek Parçaları, İnşaat Malzemeleri, Kauçuk ve Kalebodur Çimentosu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/64957
1-İdarenin
a) Adresi : Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331333 - 3723164199
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım Hırdavat Malz. 68 Kalem, 2.Kısım İki Zam. ve Dört zam. Mak. ve Yed Parça ile Aks. 35 Kalem, 3.Kısım İnş. Malz. 2 Kalem,4.Kısım Kauçuk ve Kalebodur Malz. 2 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1-Kısım Hırdavat Malzemeleri, 2.Kısım İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makinelerin Yedek Parçaları İle Aksesuar Malzemeleri Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şantiyesine , 3-Kısım İnşaat Malzemeleri, 4.Kısım Kauçuk ve Kalebodur Malzemeleri Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şantiyesi (Deli Hakkı Mevki)
c) Teslim tarihi : 1-Kısım Hırdavat Malzemeleri , 2.Kısım İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makinelerin Yedek Parçaları İle Aksesuar Malzemeleri 30 takvim günü içerisinde Kdz.Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Şantiyesine teslim edilecektir. 3-Kısım İnşaat Malzemeleri 30 takvim günü içerisinde Kdz.Ereğli Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Şantiyesi (Deli Hakkı Mevki) teslim edilecektir. 4. Kısım Kauçuk ve Kalebodur Malzemelerinden Kauçuk Malzemesi 30 Takvim günü içerisinde diğer Kauçuk yapıştırıcısı olarak kullanılacak olan Kalebodur Çimentosu 31.12.2020 tarihine kadar aralıklar ile sipariş verilerek alınacak. Kalebodur Çimentosu sipariş verildikten sonra en geç 5 (Beş) iş günü içinde Kdz.Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Şantiyesi (Deli Hakkı Mevki) teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No:39 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 06.03.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Motorlu Tırpan Makinesi ve Çim Biçme Traktörünün özellikleri gösteren katalog, broşür vb. sunacak geri kalan tüm "2.Kısım İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makinelerin Yedek Parçaları İle Aksesuar Malzemeleri" için 1'er adet numuneyi en geç ihale günü saat:12.00' ye kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şantiyesine teslim edilecektir. İdareden alacağı numune teslim tutanağını teklif zarfında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı "numune teslim tutanağını" teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerinde istekli firma bilgilerine ait etiket ve sıra numarası yapıştırılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No:39 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR