DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hırdavat malzemesi satın alınacaktır

DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049898
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU DENGE 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/427368
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
175 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Toplantı Salonu Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

175 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DR.ERSİN ARSLAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

175 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/427368
1-İdarenin
a) Adresi : Hüriyet Cad. Şahinbey GAZİANTEP 27500 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422210700 - 3422210142
c) Elektronik Posta Adresi : ersinihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 175 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HASTANEMİZ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Hastanemiz idaresi ihtiyaç olan malzemeler ile ilgili, sözleşme süresi içerisinde aylık periyotlar halinde yükleniciye sipariş edecek ve yüklenici en geç 2 iş günü içerisinde hastanemizin ilgili deposuna teslimatı yapacaktır.Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Toplantı Salonu Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif verdikleri tüm ürünlerin ihale sıra no belirtilerek adı, marka ve modellerini belirtir listeyi İhale dosyasında sunacaklardır.
2- Aşağıda İhale sıra numarası ve Malzeme adı belirtilen kalemlere teklif veren istekliler 1 (Bir) Adet,Kutu,Metre Vs. numune vereceklerdir.
Numuneler ihale tarih ve saatine kadar, numunelerin üzerinde her birinin malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında teslim edilecektir.
Belirtilen süre içerisinde numune istenen kalemlere numune göndermeyen firmaların, numunesi olmayan ilgili kısıma ait teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. İsteklilerce teslim edilen numunelerin, ihale komisyonu teknik üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilmesi yapılacak olup, değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numune ve katalog istenecek kalemler idari şartnamede belirtilmiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satınalma Birimi Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR