İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İmmunhisto kimyasal boyama sistemi temini

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119932
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/22080
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İ.Ü.C. - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Laboratuvar Hizmetleri Süreci / Patoloji Laboratuvarı'nın ihtiyacı olan 1 Kalem İmmunhistokimyasal Boyama Sistemi Temini
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KALEM İMMUNHİSTO KİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


1 KALEM İMMUNHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/22080

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İ.Ü.C. - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Laboratuvar Hizmetleri Süreci / Patoloji Laboratuvarı'nın ihtiyacı olan 1 Kalem İmmunhisto kimyasal Boyama Sistemi Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü.C. - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği / Kit - Kimyasal Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ve sarfların teslimatı ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişinden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde, Primer Antikor için en geç 45 gün içerisinde partiler halinde 30.06.2021 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Kit/Kimyasal Malzeme Deposuna teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 13.02.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi teklifiyle birlikte sunmalıdır.
2) Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır. Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmaların kapsamdışı yazılı beyanlarını teklifiyle birlikte sunmalıdır.
3) UBB kapsam dışı olan ürünler için firma TSE veya ISO veya CE veya CE uygunluk beyanı veya FDA belgelerinden birini sunmalıdır.
- Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.
- Ürün, tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB sisteminden yapılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE:
İstekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet 250 testlik numuneyi ihale esnasında komisyonuna teslim edecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
KATALOG:
Firmalar, teklif ettiği cihaz/araç-gereç vb. nin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, ihale dosyasında bulundurmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede fiyat dışı unsurlar dikkate alınacaktır. Buna göre;
Teklif edilen fiyat:92 puan
Cihazın her her lam için farklı antikorlara uygulanacak ısı ve zaman kullanımı ile antijen retrival çeşit ve süresinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesine olanak sağlaması. (3 puan)
Cihazın SISH yöntemi ile çalışıp böylelikle istenildiği zaman değerlendirmeye olanak sağlaması, değerlendirme için floresan mikroskobuna ve karanlık oda gibi ek koşullar gerektirmemesi. (2 puan)
Teklif edilen sistemin antikor ve kitin lam yüzeyinin tamamına 100ul veya daha az antikor kullanarak yayılımını sağlayacak teknolojiye sahip olması. (3 puan)
En Düşük Fiyat: a
Teklif edilen Fiyat: b
Cihazın her her lam için farklı antikorlara uygulanacak ısı ve zaman kullanımı ile antijen retrival çeşit ve süresinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesine olanak sağlaması: c
Cihazın SISH yöntemi ile çalışıp böylelikle istenildiği zaman değerlendirmeye olanak sağlaması, değerlendirme için floresan mikroskobuna ve karanlık oda gibi ek koşullar gerektirmemesi: d
Teklif edilen sistemin antikor ve kitin lam yüzeyinin tamamına 100ul veya daha az antikor kullanarak yayılımını sağlayacak teknolojiye sahip olması: e
Hesaplama (a/b*92)+c+d+e
En yüksek puan alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR