EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İthal taş kömürü veya linyit kömürü alımı yapılacaktır

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/451491
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150 Ton 10-15 mm Ebadında Fındık Büyüklüğünde 25 veya 40 kg’lık Torbalarda İthal Taş veya Linyit Kömürü Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300 Edremit/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, AYVALIK, ALTINOLUK, BURHANİYE VE HAVRAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ İDARİ BİNA VE LOJMANLARININ ISINMA İHTİYACINDA KULLANILMAK ÜZERE FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE 25 VEYA 40 KG.'LIK TORBALARDA İTHAL TAŞ KÖMÜRÜ VEYA LİNYİT KÖMÜRÜ MAL ALIM İŞİ


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık, Altınoluk, Burhaniye ve Havran Orman İşletme Şeflikleri İdari Bina ve Lojmanlarının Isınma İhtiyacında Kullanılmak Üzere Fındık Büyüklüğünde 25 veya 40 kg'lık Torbalarda İthal Taş Kömürü veya Linyit Kömürü Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/451491
1-İdarenin
a) Adresi : Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300 Edremit/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 02663731222 - 02663731092
c) Elektronik Posta Adresi : cananavcu@ogm.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 150 Ton 10-15 mm Ebadında Fındık Büyüklüğünde 25 veya 40 kg’lık Torbalarda İthal Taş veya Linyit Kömürü Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 Edremit/Balıkesir, Ayvalık Orman İşletme Şefliği İnönü Cad. Sefa 2 No:55 Ayvalık/Balıkesir, Altınoluk Orman İşletme Şefliği İskele Mah. Atatürk Cad. 4. Sokak No:10 Edremit/Balıkesir, Burhaniye Orman İşletme Şefliği Kocacami Mah. Hürriyet Cad. No:57 Burhaniye/Balıkesir, Havran Orman İşetme Şefliği Mescit Mah. Dereköy Cad. No:1 Havran/Balıkesir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 5 (Beş) gün içerisinde teslimat yapılmaya başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300 Edremit/Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Kömür için teklif verecek istekliler, teklifleri ile birlikte ihale tarihi itibariyle geçerli;
İthalatçı ise: İthalatçı Kayıt Belgesi
Üretici ise: Uygunluk İzin Belgesi
Dağıtıcı ise: Dağıtıcı Kayıt Belgesi
Satıcı ise: Herhangi bir ilde alınmış "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi"'ni teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar. Aynı zamanda İstekliler 2019 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış kömür analiz sonuçlarını gösteren Uygunluk İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleriyle birlikte İhale Komisyonuna sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 01 Haziran 2004 tarih ve 2004/6 Karar Nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen kömürün torbalama usulüne uygun olarak torbalanmış olması şarttır. Bu şekilde ambalaj olmadığı takdirde teslim alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edremit Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon BaşkanlığıCennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR