ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Jeneratör satın alınacaktır

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/424332
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET JENERATÖR Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JENERATÖR ALIMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


JENERATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/424332

1-İdarenin

a) Adresi

:

ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2223243020 - 2223242429

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@eskisehir-eski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 ADET JENERATÖR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

JENERATÖRLER İDARENİN SORUMLULUK ALANINDA GÖSTERECEĞİ YERE SEVK EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

YÜKLENİCİ İDARENİN GÖSTERECEĞİ UYGUN YERLERE BETON KAİDESİNİ HAZIRLATTIKTAN SONRA JENERATÖR NAKLİNİ VE MONTAJINI YAPACAK,; GÜÇ, KUMANDA KABLOLAMA, TESTLER VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ DE DAHİL, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN 1. GÜNDEN İTİBAREN TOPLAM 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE ÇALIŞIR VAZİYETTE İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

30.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İSTEKLİLER; ALTERNATÖR, DİZEL MOTOR, JENERATÖR ÜRETİCİSİ FİRMA (JENERATÖR SETİ İMALATÇISININ) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN (TİCARET BAKANLIĞI) ALINMIŞ SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİNİ İHALE TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İSTEKLİLER;
-ALTERNATÖR, DİZEL MOTOR, JENERATÖR ÜRETİCİSİ FİRMA (JENERATÖR SETİ İMALATÇISININ) KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TSEK) BELGESİNİ
-TS 12650 STANDART BELGESİNİ
İHALE TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İSTEKLİLER, JENERATÖR VE EKİPMANLARININ İMALATÇISININ İMALAT YETERLİLİK BELGESİNİ TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI;
-JENERATÖR VE EKİPMANLARININ TÜM ÖZELLİKLERİNİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİ GÖSTEREN DOKÜMAN VEYA KATALOGLARINI
-DİZEL MOTORUN ÖZELLİKLERİ VE YAKIT TÜKETİM DEĞERLERİNİ
-ALTERNATÖRÜN ÖZELLİKLERİ VE YÜK VERİMLERİNİ
-OTOMATİK KONTROL/KUMANDA PANOSUNUN İÇİNDE KULLANILACAK SİGORTA VE ŞALTERLERİN MARKALARI VE ÖZELLİKLERİNİ
-OTOMATİK GÜÇ TRANSFER PANOSUNDA KULLANILACAK MALZEMELERİN MARKA LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ
-JENERATÖR İZOLASYON KABİNİNİN TS EN ISO 9227’YE GÖRE 1000 SAAT TUZLU SU PÜSKÜRTME TESTİNDEN GEÇTİĞİNİN (EN 17025) ONAYLI KURULUŞLAR TARAFINDAN VERİLEN BELGESİ VE KABİNLİ JENERATÖR SETLERİNDE GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÖLÇÜMÜNÜN IEC VEYA ISO STANDARTLARINA GÖRE YAPILMIŞ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
-AYRICA İSTEKLİNİN TEKNİK SERVİS İMKANLARINI VE ALTYAPISINI (TEKNİK PERSONEL SAYISI, BAKIM ONARIM İMKANLARI GİBİ) GÖSTEREN BELGE
İHALE ZARFINDA SUNACAKLARDIR.
İSTENEN ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN DOKÜMAN VE KATALOGLAR İNCELENECEK VE TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN ÖZELLİKLERE UYMAYAN ÜRÜN TEKLİF EDEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR