ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kalorifer yakıtı (FUEL OİL 4) satın alınacaktır

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053834
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 23.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/451061
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 000 kg Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4)Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 - ELAZIĞ MERKEZ / ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminal Amirliğinde kullanılmak üzere Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/451061

1-İdarenin
a) Adı : ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 4242484701-1518 - 4242484720
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminal Amirliğinde kullanılmak üzere Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 50 000 kg Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4)Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali
ç) Süresi/teslim tarihi : KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4 ) SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 30/04/2020 TARİHİNE KADAR İDARENİN İSTEDİĞİ TARİH VE MİKTARLARDA TESLİM ALINACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi :

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.10.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 - ELAZIĞ MERKEZ / ELAZIĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
KALORİFER YAKITI (FUEL OİL) İÇİN İHALE TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİĞİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN ALINMASI ÖNGÖRÜLEN BAYİLİK LİSANSI, ANCAK BU LİSANSA SAHİP OLMAYAN BAYİLERİN BAYİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK ÜZERE ADI GEÇEN KURUM TARAFINDAN FAALİYET BELGESİ ADI ALTINDA BİR BELGE TANZİM EDİLEREK SUNULMASI ZORUNLUDUR. (ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR