MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01054407
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE MİLAS 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/450015
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğümüze bağlı birimlerin 2020 yılı ihticaı,102.000 kg Kalorifer Yakıt Alımı (Kükürt Oranı %0,1?i geçen ancak %1?i geçmeyen Fuel-Oil (No:4): TS 2177 standardına uygun ) Ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ-Emirbeyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI KALORİFER YAKITI ALIMI (KÜKÜRT ORANI %0,1’İ GEÇEN ANCAK %1’İ GEÇMEYENLER, FUEL-OİL (NO:4): TS 2177 STANDARTINA UYGUN)


2020 YILI KALORİFER YAKITI ALIMI (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler, Fuel-Oil (No:4): TS 2177 standartına uygun) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/450015

1-İdarenin
a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 48000 - MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
c) Elektronik Posta Adresi : mugla@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüze bağlı birimlerin 2020 yılı ihticaı,102.000 kg Kalorifer Yakıt Alımı (Kükürt Oranı %0,1?i geçen ancak %1?i geçmeyen Fuel-Oil (No:4): TS 2177 standardına uygun ) Ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Milas Yurdu : İsmetpaşa Mah Sodra Doğakent Evleri Küme evler No:91– Milas-MUĞLA 2- Dalaman 1500 Kişilik Atatürk Spor Salonu :Hürriyet Mah Gazi Bulvarı No:1 Dalaman –MUĞLA 3-Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi : Cumhuriyet Mah Stad Cad No:13 Milas -MUĞLA
c) Teslim tarihi : . Kalorifer yakıtı, (ayrıntıları teknik şartnamede belirtildiği şekilde,) 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında birimlerin talepleri doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ-Emirbeyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 2020 yılı içerisinde geçerli olan, kalorifer yakıtı satmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri teklifleri dahilinde sunacaklardır.
a) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, isteklinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; isteklinin bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş bayilik belgesi veya sözleşmesi ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş bayilik belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-Emirbeyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR