AYDIN E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

AYDIN E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063626
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KIROBA 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/491474
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YAKACAK ALIMLARI 1 KALEM YAKACAK MADDESİ KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %01 İ GEÇEN ANCAK %1 İ GEÇMEYENLER Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Osman Yozgatlı Mah.Atatürk Bul No:180/A Tellidede mevki AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ - E TİPİ KAPALI
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %01'i geçen ancak % 1'i geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/491474

1-İdarenin
a) Adresi : OSMAN YOZGATLI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI TELLIDEDE MEVKI 180 09100 TELLİDEDE AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562261774 - 2562261772
c) Elektronik Posta Adresi : aydin.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : YAKACAK ALIMLARI 1 KALEM YAKACAK MADDESİ KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %01 İ GEÇEN ANCAK %1 İ GEÇMEYENLER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kalorifer Dairesine
c) Teslim tarihi : Kurumumuzun ihtiyacı olan yakıt 150 günlük süre içerisinde peyderpey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Osman Yozgatlı Mah.Atatürk Bul No:180/A Tellidede mevki AYDIN
b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Akaryakıt Alım İhalelerinde Petrol Piyasası lisans yönetmeliği çerçevesinde mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler a)İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi b)İstekli bir akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini c)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesini d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri açma ve izin belgesini gösterir belgelerden uygun olanını teklif zarfı ile birlikte sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Osman Yozgatlı Mah.Atatürk Bul No:180/A Tellidede mevki AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı % 01 'i geçen ancak % 1'i geçmeyenler) kilogram 210.000

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR