KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kefen bezi takımı ve tülbent satın alınacaktır

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/323686
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1000 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI 600 ADET TÜLBENT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KASTAMONU BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU BELEDİYESİ
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KEFEN BEZİ TAKIMI VE TÜLBENT MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/323686

1-İdarenin
a) Adı : KASTAMONU BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : AKTEKKE BARBAROS CAD. NO:5 MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 03662141048 - 03662149983
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KEFEN BEZİ TAKIMI VE TÜLBENT MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI 600 ADET TÜLBENT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ MALZEME DEPOSUNA
ç) Süresi/teslim tarihi : AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE ASGARİ OLARAK BELİRLENEN MİKTARLARDA TESLİMAT YAPILACAKTIR. İHTİYAÇ OLDUĞUNDA İDARE DAHA FAZLA KEFEN BEZİ TAKIMI VE TÜLBENT TALEP EDEBİLECEKTİR. TEMMUZ 2020 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 100 ADET TÜLBENT AĞUSTOS 2020 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 50 ADET TÜLBENT EYLÜL 2020 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 100 ADET TÜLBENT EKİM 2020 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 50 ADET TÜLBENT KASIM 2020 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 100 ADET TÜLBENT ARALIK 2020 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 50 ADET TÜLBENT 0CAK 2021 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 100 ADET TÜLBENT ŞUBAT 2021 - 125 ADET KEFEN BEZİ TAKIMI , 50 ADET TÜLBENT
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI GÜN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KASTAMONU BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR