İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM

Kemoterapi malzemesi alımı ihalesi

İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00393947
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 26.07.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 26.07.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARATIRMA HASTANESİ
İhale Kayıt No
:
2016/271829
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM KEMOTERAPİ MALZEMESİ ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZİLER CADDESİ NO:335 YENİŞEHİR KONAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

8 KALEM KEMOTERAPİ MALZEMESİ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KUZEY BÖLGESİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

8 KALEM KEMOTERAPİ MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/271829

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZILER CAD. 331 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324333333 - 2324330808

c) Elektronik Posta Adresi

:

gogushast@ism.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 KALEM KEMOTERAPİ MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Tıbbi Malzeme Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Firma ve hastane idaresi arasında sözleşme imzalanmasına müteakip hastane sipariş yazısına istinaden 30.09.2016 tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GAZİLER CADDESİ NO:335 YENİŞEHİR KONAK

b) Tarihi ve saati

:

02.08.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN, SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI BARKOD NUMARALARI İLE TEDARİKÇİLER VE BAYİLERİN BAYİ ONAYLARININ BULUNMASI ZORUNLUDUR. BAYİ TANIMLAYICI NUMARALARININ VE ÜRÜNLERİN UBB ÇIKTILARININ İHALE DOSYASINDA BULUNMASI ZORUNLUDUR. YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDAKİ MALZEMELER İÇİN KAPSAM DIŞI OLDUĞUNA DAİR BEYAN-BELGE SUNULMALIDIR. İSTEKLİLER, TEKLİFLERİNİ HÜAP ÜZERİNDE BULUNAN KİK İHALE YAZILIM PROGRAMINDA HAZIRLAYARAK CD ORTAMINDA DOSYALARINDA BULUNDURACAKLARDIR. EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

YERLİ MALI BELGESİ: İstekliler teklif ettikleri ürünün yerli malı olması halinde ürünlerin yerli malı belgelerini hangi ürüne ait olduğunu belirten bir dizi pusulası ile teklif zarfında sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

*İSTEKLİ FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT BİRER ADET NUMUNELERİNİ İHALE KALEMİ, ADI VE FİRMA KAŞESİ BULUNACAK ŞEKİLDE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEK VEYA KATALOG FOTOGRAF VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN BROŞÜRLERİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.

*İstekli firmalar teknik şartnameye uygunluk belgesini teklif dosyalarında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok 3. Kat Satın Alma/İhale Odası adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 70 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 80 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALKBANKASI İZMİR ŞB.IBAN NO TR980001200943000005000035 hesap numarasına mutlaka ihalenin adı ve kayıt numarasını belirtmek sureti ile yatırılabilir. yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR