AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kimya sarf malzemesi satın alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050567
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

ANA HABER 14.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/427213
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı Kimya Bölümünde Kullanılmak Üzere 111 Kalem Sarf Malzeme Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİMYA SARF MALZEMESİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kimya Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/427213
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı Kimya Bölümünde Kullanılmak Üzere 111 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ali Çetinkaya Mah. Atatürk Cad. Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı B Blok No:32/3 Afyonkarahisar
c) Teslim tarihi : İhale üzerinde bırakılan yüklenici ürünleri Müdürlüğümüzün talebi üzerine ihtiyaca göre peyder pey ya da, tamamını sipariş edildikten sonra en geç 45 gün içerisinde teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
104. Kısım için teklif verecek firmaların Satış ve Servis Yetki Belgesi olmalı ve ihale dosyasında bu belge sunulmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. Kısımlar için teklif verecek firmalar ürünlere ait ISO 8466-1 ve DIN 38402 A51 Kalite Sertifikalarını teklif zarfında sunulacaktır.
b) 14. 15. 16. 17. Kısımlar için teklif verecek firmaların teklif ettikleri ürün ISO Guıde 34, ISO 17034 kalite standartlarına sahip olmalı ve bu evraklar ihale dosyasında sunulmalıdır. Ayrıca teklif edilen ürün Uluslararası akredite sistemine uygun olmalı ve Cofrac Verification Certification v.b. IUPAC tarafından uygunluğu gösterir sertifikası ihale dosyasında sunulmalıdır. Bu standart laboratuvar akreditasyonunda kullanılacağı için, özel taşınma ve koruma genel kurallarına uygun olarak saklandığı ve taşındığının ibrazı için teklifi veren firma üretici olduğunu veya üretici firmanın yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgeyi teklifle birlikte sunacaklardır.
c) 12. 13. 18. Kısımlar için teklif verecek firmalar ürünün NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
d) 32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60. 61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92. 93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103. Kısımlar için teklif verecek firmaların teklif ettikleri ürün ISO Guıde 34, ISO 17034 kalite standartlarına sahip olmalı ve kalite belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
e) 105.106. Kısımlar için teklif verecek firmalar ürüne ait DIN EN ISO 1042 standardına göre ısıya dayanıklı borosilikat camdan üretildiğini gösteren ve DIN / ISO Sınıfı “A” standardına göre kalibre edildiğini gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
f) 107. 108. kısım için teklif verecek firmalar ürüne ait ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına göre ısıya dayanıklı, borosilikat camdan üretildiğini gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Sağlık MüdürlüğüDervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR