AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye ve temizlik malzemesi alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041541
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANA HABER 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/388400
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kırtasiye Malzemesi 3 Kısım Temizlik Malzemesi 14 Kısım Toplam 17 Kısımdır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVİŞPAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ NO:26 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLİMİZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Kullanılmak Üzere Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/388400
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Kırtasiye Malzemesi 3 Kısım Temizlik Malzemesi 14 Kısım Toplam 17 Kısımdır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İl Sağlık Müdürlüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Afyonkarahisar A.D.S.M. Bolvadin Devlet Hastanesi Dinar Devlet Hastanesi Emirdağ Devlet Hastanesi Sandıklı Devlet Hastanesi Sinanpaşa Devlet Hastanesi Çay Devlet Hastanesi Şuhut Devlet Hastanesi İscehisar Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : a- 01/10/2019 tarihinde işe başlanacaktır.Alınan malzemeler bir yıl içerisinde peyder pey dağıtılacaktır. b- Sağlık tesisleri siparişlerini her ayın 10(on)'a kadar ayrı ayrı veya toplu olarak yükleniciye bildirecektir. c- Yüklenici her ayın 10(on)'a kadar talep edilen siparişleri aynı ayın son gününe kadar ilgili sağlık tesislerine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DERVİŞPAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ NO:26 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

6,10,14,ve 17 Kısımlar için; Ürünün TSE,İSO veya eşdeğer kalite belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır, istenen belgeler ihale dosyasına konulmalıdır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yerli Malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Kırtasiye Malzemelerine Teklif Verecekler ;

Kırtasiye Malzemeleri Kısmında Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde Tüm kalemlere en az 1 adet numune getirilecektir. Her numunenin üzerinde hangi kaleme ve firmaya ait olduğu yazılacaktır.

Firmalar numuneleri teslim ettiğine dair numune teslim tutanağını teklif zarfında bulunduracaktır.

Temizlik Malzemelerine Teklif Verecekler ;

1- İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ KISIMLARA AİT PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE ORJİNAL AMBALAJINDA 1 ADET NUMUNE VERECEKTİR. NUMUNELERİN ÜZERİNE FİRMA ADI, HANGİ İHALE VE HANGİ İHALE KISMINA AİT OLDUĞUNA DAİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. NUMUNELER İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEK VE NUMUNE TESLİM TUTANAĞI TEKLİF ZARFININ İÇERİSİNDE SUNULACAKTIR.

2- 6,14,16 ve 17. KISIMLAR İÇİN TEKLİF VERECEK FİRMALAR MSDS ( Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ) BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR