ADANA YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

ADANA YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01099190
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/633195
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
89 Kısım Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı (44 Kalem Kırtasiye Malzemesi- 45 Kalem Temizlik Malzemesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konferans Salonu Sinanpaşa Mah. Kozan Cad. No:91 Yüreğir/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-ADANA YÜREĞİR KARŞIYAKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/633195

1-İdarenin
a) Adresi : SİNANPAŞA MAHALLESİ KOZAN CADDESİ 91/1 01220 YÜREĞİR YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224604218 - 3224604220
c) Elektronik Posta Adresi : adana.karsiyakaadsh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 89 Kısım Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı (44 Kalem Kırtasiye Malzemesi- 45 Kalem Temizlik Malzemesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik şartname ekinde sunulan malzemeler hastanemizin depo birimine teslimat yapılacaktır. Ayrıca, Hastanemizin herhangi bir nedenle taşınması halinde ürün teslimi bağlı birimin yeni hizmet binasında bulunan depolarına da yapılacaktır
c) Teslim tarihi : Sözleşme süresi 31/12/2020 tarihinde sona erecektir. İhale konusu malzemeler idarenin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişleri müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde sipariş veren sağlık tesisine teslimat yapılacaktır. İş artışı dışında idare bazındaki ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Siparişe ilişkin tebligat işlemleri Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesince yapılacak olup, faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Sağlık tesisi ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konferans Salonu Sinanpaşa Mah. Kozan Cad. No:91 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 06.01.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Yerli malı teklif eden istekliler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayınlanan Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri listesinde bulunan ürünler için ilgili kurumca düzenlenen teşvik edici belge sunacaklardır. Sunulan belgenin üzerine mutlaka malzemenin ihale sıra numarası yazılmalıdır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu ürünler için ürün ambalaj şekline göre 1' er Adet Numune ihale saatinden önce tutanak karşılığı Satınalma Birimine sunulacaktır.(DETERJAN MATİK (ÇAMAŞIR) ve AĞIR KİR VE KAN SÖKÜCÜ için azaltılmış (1 kg vb.) numune verilebilir). Numunelerden birinci en avantajlı firmaya ait ürünler hiç bir şekilde iade edilmeyecektir. İstekliler ihalede teklif verecekleri ürünlerin markalarını ve modellerini beyan edecekler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Birimi Sinanpaşa Mah. Kozan Cad. No: 91 Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR