YENİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş

Kışlık giyecek alınacaktır

YENİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/28916
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KışlıkİşçiPantolon277adet,Kazak477adet,KışlıkİşçiMontu277adet, ÇelikBurunluİşAyakkabısı217çift,Yağmurluk310adet,Ayakkabı(Ortopedk)60çift, Zabıta;Gömlek90adet,Pantolon90adet,Mont45adet,Kazak45adet, Ayakkabı(Bot)45çift,Yelek45adet,Şapka45adet,Kravat45adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yenişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2.Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIŞLIK GİYECEK ALIMI


YENİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ


Kışlık Giyecek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/28916

1-İdarenin
a) Adresi : FABRİKA MAHALLESİ 763. SK YENİŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNAS 3/1 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122289654 - 4122289653
c) Elektronik Posta Adresi : isletme@diyarbakiryenisehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KışlıkİşçiPantolon277adet,Kazak477adet,KışlıkİşçiMontu277adet, ÇelikBurunluİşAyakkabısı217çift,Yağmurluk310adet,Ayakkabı(Ortopedk)60çift, Zabıta;Gömlek90adet,Pantolon90adet,Mont45adet,Kazak45adet, Ayakkabı(Bot)45çift,Yelek45adet,Şapka45adet,Kravat45adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yenişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi
c) Teslim tarihi : Malın tamamı sözleşmeye müteakip 20 gün içinde idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2.Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi 2. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR