ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kışlık iş kıyafeti ve malzemeleri satın alınacak

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189551
Şehir : Erzurum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/MAL-İŞL/016
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 10:00
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ŞİRKETİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR


“Kışlık İş Kıyafeti Malzeme Alımı” ihalesi yapılacaktır. İhale ile ilgili olarak www.arasedas.com internet sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.

İhale Dokümanı ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Malzeme Yönetimi ve Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir.
Adres: 2176. Sokak, Platin Tower İş Merkezi,Kat 13, Daire No : 50-51, Eskişehir Yolu Üzeri, Mta Karşısı, Söğütözü, Çankaya, Ankara
Telefon ve Faks Numarası: 0 850 200 20 20 – 0 442 242 27 80
İhale Tarihi: 23.07.2020 - Perşembe
Saat: 10.00

İlanen Duyurulur.


ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.


ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

İşin Adı : Kışlık İş Kıyafeti Malzeme Alımı
İhale Kayıt Numarası : 2020/MAL-İŞL/016
İhalenin Yapılacağı Adres : 2176. Sok. Platin Tower İş Merkezi Kat:13 No: 50-51 Eskişehir Yolu Üzeri Söğütözü/Ankara
İhalenin Tarih ve Saati : 23.07.2020 - Perşembe Saat : 10:00 / Aynı gün ve saatte ihalenin yapılacağı adreste Açık Eksiltme yapılacaktır.
Sorumlu Personel Telefon Numarası
İdari Personel : Murat BAKIRHAN - 0850 200 2020 / 1966
Teknik Personel : Gülhan AYDIN - 0850 200 2020 / 1080
KEP Adresi : arasedas.satinalma@hs03.kep.tr
E-Posta Adresi : murat.bakirhan@arasedas.com
1- İhale Konusu İşin ;
a) Malzeme/Ürün Listesi : Malzeme listesi ekte verilmiştir
b) Malzeme Teslim Yeri : ARAS EDAŞ'ın faaliyet alanı
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip derhal işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Yüklenici firma ihale kapsamında taahhüt ettiği süre zarfında malzemeyi teslim etmekle yükümlüdür. Söz konusu süre ile ilgi Aras EDAŞ tarafından herhangi bir itiraz olması durumunda Yüklenici firma ile Aras EDAŞ arasında mutabık kalınan süre geçerli olacaktır.
2- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler;
2.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
2.1.1 Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2.1.3 Şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenen teklif mektubu,
2.1.4 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
2.1.5 İdari ve Teknik şartnamede belirtilmek kaydıyla; ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
3- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4- İhale dokümanının talep edilmesi durumunda, ihaleden sorumlu idari personelin ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen e-posta adresine ihale dokümanlarını talep ettiğine dair talep e-postası göndermelidir. Talep e-postasına istinaden ihale dokümanları isteklinin e-posta adresine gönderilecektir. Bu e-posta içeriğinde istekli firmaya ait Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) ‘de belirtilmelidir. Kep adresi olmayan ihaleye katılamaz.
5- Teklifler ihale saatine kadar 2176. Sok. Platin Tower İş Merkezi Kat:13 Aras Elektrik Eskişehir yolu üzeri Söğütözü/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen geçici teminatın süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Kısmi teklif verilebilir.
10- Kalite Belgeleri
10.1 - ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi
10.2 - ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesi
10.3 - OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
10.4 - 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
10.5 - 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
10.6 - 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
Yukarıda istenen kalite belgelerinden en az bir tanesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
11- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olmayan istekli ihaleye katılamayacaktır.
12- Talep edilen malzemelerin tamamı ilgili TEDAŞ MYD ve ARAS Elektrik Özel-Teknik Şartnamelerine uygun olacaktır.
13- Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar ;
13.1- Malzeme sevkiyatında olaşabilecek nakliye masrafları yükleniciye aittir.
13.2.Teklif sahiplerinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir. Belirtilen gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması halleri İstekli tarafından kabul edilmiş sayılır ve İstekli bunlardan dolayı hiçbir hak talep edemez.
13.3.Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İŞVEREN tarafından TEDARİKÇİ’ ye ayrıca ödenir.
13.4.Şirketimiz Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Ekonomi Bakanlığına müracaatla Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Bu nedenle, tarafımızdan malzeme + işçilik olarak iş alan müteahhit (Yüklenicilerin) Yatırım teşvik belgemize ait listemizde bulanan malzeme ve ekipmanların, kurulum ve montajını gerçekleştirdikten sonra, tarafımıza düzenleyecekleri hakkediş raporlarında, Kurulum ve montajını yaptıkları malzeme ve ekipman bedellerini ayrı, işçilik bedellerini ayrı rapor edecekler, hakkediş raporlarında, Malzeme ve ekipmanlar için KDV hesap edeceklerdir, işçilikler üzerinden ise KDV hesap edileceği tabidir.
Hak ediş raporlarında ayrı ayrı hesap edilen malzeme ve işçilikler faturaya ’da aynı şekilde yansıtılacak, işçilikler için (işçilik + KDV) olarak ayrı fatura düzenlenecek, montajı ve kurulumu yapılan malzeme ve ekipmanlar için ise, yine ayrı fatura düzenlenerek, faturada malın cinsi bölümüne montajı yapılan malzeme ve ekipmanın teşvik belgemize ait listede, karşılık gelen malzeme ve ekipmanın ismi aynen yazılacaktır.
Yükleniciler,
Faturanın en alt kısmına ise;
4 ve 5. bölge için (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) 02.06.2017/130269 Tarih ve sayı numarası
6.bölge için (KARS-ARDAHAN-IĞDIR-AĞRI) için ise 05.06.2017 / 130317 Tarih ve sayı numarası
Yüklenicilerin, bu şekilde düzenledikleri iki ayrı fatura toplanarak ve istihkak bedelleri tespit edilecek ve kendilerine ödenecektir.

(Teşvik Kapsamındaki Malzemeler Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.)
Erhan KAÇAN : Sabit Tel: +90 0850 200 20 20 / 1309
E-Posta:erhan.kacan@arasedas.com Genel Muhasebe Müdürü V
14- Bu iş kapsamında işin tamamlanma süresine kadar işin tamamının teslim edilmemesi durumunda şartname ve/veya sözleşmede yer alan cezai hükümler uygulanacaktır.
DİĞER HUSUSLAR;
1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir

MALZEME TABLOSU
SIRA MALZEME ADI TALEP MIKTARI ÖLÇÜ
1 Kışlık Pantolon ( 2' Şer Adet ) 2950 Adet
2 Kışlık Sweet 2950 Adet
3 Kışlık Softshell Kaban 1550 Adet
4 Kışlık Polar 1620 Adet
5 Kışlık İzole BOT 1620 Çift
6 Kar Hediği 134 Adet
7 TERMAL SET (Alt-Üst İçlik +Kar Maskesi) 1250 Adet
NOT : İstekli teklif verdiği malzemelere ait numune örneklerini İŞVEREN’ e ihale günü teslim olacak şekli ile göndermek zorundadır.
ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak NO : 57 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
İlgili : Gülhan AYDIN 0850 200 20 20/ 1080
Ömer CODUR 0850 200 20 20 / 1469

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR