AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ELAZIĞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kışlık melbusat alınacaktır

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ELAZIĞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/417533
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elazığ İşletme Müdürlüğü ve bağlı ünitelerde görev yapan güvenlik personeli ve teknik personele verilmek üzere 12 kalem giyim malzemesi,işçi personele verilmek üzere 4 kalem giyim malzemesi,temizlik personeline verilmek üzere 1 kalem giyim malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MSB ANT Elazığ İşletme Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB ANT Elazığ İşletme Müdürlüğü Elazığ Bingöl Karayolu 30. kilometre Koçkale/ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜNİTELERDE GÖREV YAPAN İŞLETME MÜHENDİSİ, HABERLEŞME MEMURU, GÜVENLİK PERSONELLERİ,KADROLU İŞÇİLER VE TEMİZLİK PERSONELLERİNİN EKİM 2019 DÖNEMİ KIŞLIK MELBUSAT ALIM İHALESİ


MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ


Elazığ İşletme Müdürlüğü ve bağlı ünitelerde görev yapan İşletme Mühendisi, Haberleşme Memuru, Güvenlik personelleri,Kadrolu İşçiler ve Temizlik Personellerinin Ekim 2019 dönemi Kışlık Melbusat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/417533

1-İdarenin
a) Adresi : KOÇKALE ELAZIG-BINGÖL KARAYOLU 30.KM 23000 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242542202 - 4242542169
c) Elektronik Posta Adresi : ayferbagci_1990@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ İşletme Müdürlüğü ve bağlı ünitelerde görev yapan güvenlik personeli ve teknik personele verilmek üzere 12 kalem giyim malzemesi,işçi personele verilmek üzere 4 kalem giyim malzemesi,temizlik personeline verilmek üzere 1 kalem giyim malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MSB ANT Elazığ İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. İhale konusu malzemeler İdarenin vereceği ihtiyaç listesinde belirtilen (adet/miktar/ambalaj) detaylarına göre teslim edilecektir. İdarenin vereceği listeye göre gruplandırılacak Elazığ İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Malzemelerin son teslim tarihi resmi tatil gününe denk geldiği takdirde takip eden ilk takvim günü teslimat gerçekleştirilecek olup bu günler için gecikme cezası uygulanmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB ANT Elazığ İşletme Müdürlüğü Elazığ Bingöl Karayolu 30. kilometre Koçkale/ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 23.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Elazığ İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR