7. KOLORDU 107. TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI

Kışlık meyve ve sebze satın alınacaktır

7. KOLORDU 107. TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/373620
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 KISIM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
107 NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


15 KISIM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI

107 TOP.A.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

15 KISIM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/373620

1-İdarenin
a) Adresi : 107'NCI TOPÇU ALAY KOMUTANLIGI SİVEREK/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4145533080 - 4145523178
c) Elektronik Posta Adresi : ihale107alay@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KISIM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 107'NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI 218 MAL SAYMANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA
c) Teslim tarihi : TESLİM PROGRIMI 01.Limon: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 02.Muz: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 03.Portakal: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:31.03.2020?dir. 4.Elma: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 5.Mandalina İşin Başlama Tarihi:01.12.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:15.03.2020?dir. 6.Karnabahar: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 7.Pırasa: 1 İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 8.Havuç: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 9.Turp: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 10.Marul: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 11.Kırmızı Baş Lahana: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 12.Sarımsak: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 13.Patates: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 14.Kuru Soğan: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir. 15.Maydanoz: İşin Başlama Tarihi:01.11.2019 ve İşin Bitiş Tarihi:30.04.2020?dir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 107 NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 107 NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 182 (yüz seksen iki) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

47.2. İlgili Teknik şartnamelerde, idari şartnamede belirtilmesi istenen hususların açıklamasına ihale dokümanı içerisinde (idari şartname, sözleşme ve ihale dokümanına ekli belgelerde) yer verilmiştir. 47.3. Sözleşme Yapma Süresinin Son Gününün Tatile Tesadüf Etmesi 47.3.1. İdari şartnamenin 39. maddesinde belirtilen sözleşme yapma süresinin son gününün tatil gününe tesadüf etmesi halinde sözleşme tatili takip eden ilk iş gününde yapılacaktır. Bu tarihte sözleşme imzalanmaması halinde idari şartnamenin 41. madde hükümleri uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR