İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kit karşılığı cihaz alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129362
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 09.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/60056
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kit Karşılığı 4 Kalem Cihaz Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. N:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TÜBERKÜLOZ TEST HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı Tüberküloz Test Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kit Karşılığı Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/60056

1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No: ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124530762 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kit Karşılığı 4 Kalem Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin siparişine istinaden işe başlanacak olup, idarenin sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içeresinde cihazlar ücretsiz olarak monte edilerek, kalibrasyonları ve rutin denemeleri yapılmış , tüm fonksiyonları ile çalışır vaziyette teslim edilecektir. Kullanılacak olan kit ve sarf malzemeleri en az 1 aylık ihtiyacı karşılayacak miktarlarda, üreticinin önerdiği koşullarda (soğuk zincir vb.) depo stoku olarak Halk Sağlığı Laboratuvarında bulundurulacaktır. Laboratuvarların ihtiyacı olan kit miktarları teknik şartnamede ayrı ayrı belirtilmiştir. Kitler 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarlarına istekleri doğrultusunda peyderpey idarenin yazılı siparişine müteakip teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden en az 1 (Bir) ay öncesinde firmaya yazılı haber vermek suretiyle miktarı miktarı ne olursa olsun yüklenici tarafından uzun miadlarıyla ücretsiz değiştirilecektir. Cihazın teslim edilmesi istenen ve kitlerin kullanılmasında ihtiyaç olacak her türlü Sarf ve Yedek Parçalar ( Kimyasal , Küvet Cam Malzemeler vb.) kit siparişi ile birlikte yeteri miktarda ilgili Laboratuvara teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. N:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhaleye Katılacak Olan İstekliler; ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin Ürün Takip Sistemine(ÜTS) kayıt bildirim işlemlerini yapmış olmalıdır. İstekliler teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren barkod numarası çıktılarını kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) ise ÜTS'de kayıtlı imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) tanımlayıcı numaralarını, imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmasının bayii olduğuna dair ÜTS tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunacaklardır.
İstekliler tarafından teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'de kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir. İstekliler Onaylanmış imalatçı veya ithalatçısı ve/veya Bayilik Belge ya da İnternet Çıktılarını Sunacaklardır. Onaylanmış Ürün Numaralarını ya da Bunlara Ait İnternet Çıktılarını İhale Sıra Numarasına Göre Belirterek Sunacaklardır.
İhale kapsamında teklif edilecek cihazlarda kullanılacak kitlerin "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği"ne uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır. İhale dosyasında kullanılacak kitlerin mezkur yönetmeliğe uygunluğuna dair belge sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri reddedilecektir.
Cihaz ve kitlerin orijinal prospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir. Kitlere teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç test’lik ambalajlarda olduğunu belirtmelidir. Kitin tam ismi, üretici firma ismi ve üretildiği ülke açık olarak belirtilecektir.
Cihazlar ve kitlerle ile ilgili tüm tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği, orijinal dokümanlardan veya suretlerinden bir takımı teklif ile birlikte verilecektir.
Tüm gruplar için; teklif edilecek test kitleri, kitlerle birlikte teklif edilen sistem/cihazlar ile tam uyumlu kullanılabilmelidir. Kullanılan kitlerin ve cihazların uyumlu olmalıdır. Kullanılan kitlerin ve cihazların uyumlu olduğu belgelendirilmelidir.
İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu 10 iş günü içerisinde sağlayacaklarını bildireceklerdir.
Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar ".......................marka..............model............cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ret edilecektir.
Cihazın yaşı 10 yılı geçmeyecektir. Cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Üretimden kalkmış cihazlar teklif edilemez.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen Kit Karşılığı Laboratuvar Cihazı Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina) / Destek Hizmetleri Başkanlığı-Mali Hizmetler Birimi/ İhale ve Satınalma Birimi 5. Kat (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. N:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR