ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kit karşılığı cihaz temini alınacaktır

ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157884
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : ETLİK MAH. / ETLİK
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/152169
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kan Gruplama Sistemi 1. ABO/Rh Forward +Reverse Yetişkin kiti 22.000Test 2. ABO/Rh Forward +DAT Yenidoğan kiti 9.500Test 3. Cross-match Tayin Kiti 3.200 Test 4. İndirekt Coombs tayin kiti 1.150 Test 5. Monospesifik DAT kiti 100 Test Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETLİK-ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST.EĞTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Hastanemiz 2020 yılı ihtiyacı olan 5 kalem Mikrokolon Aglütinasyon Yöntemi (Kan Gruplama Sistemi) Kit Karşılığı Cihaz temini alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/152169
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Etlik Caddesi No:55 06010 Etlik KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125674000 - 3123238191
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmaezh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kan Gruplama Sistemi 1. ABO/Rh Forward +Reverse Yetişkin kiti 22.000Test 2. ABO/Rh Forward +DAT Yenidoğan kiti 9.500Test 3. Cross-match Tayin Kiti 3.200 Test 4. İndirekt Coombs tayin kiti 1.150 Test 5. Monospesifik DAT kiti 100 Test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye yapılacak yazılı tebligata istinaden, Ünitemizce ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey verilecek yazılı siparişe müteakip Kan Gruplama Sistemi cihazı kitlerini 3 (üç) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 31.12.2020 tarihi itibarı ile iş sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler tarafından teklif edilecek cihaz ve kitlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması şarttır. Bu durumu gösterir T.C Sağlık Bakanlığı internet sitesinden alınmış “T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.”ibaresinin yer aldığı belge firma yetkilileri tarafından imzalanarak ibraz edilecektir.Bu kapsam dışında olan ürünler için ise üretici firma tarafından düzenlenmiş beyan ile birlikte üretici ise üretici olduğunu, distiribütör ise üretici tarafından verilen distribütörlük belgesini, yetkili bayi ise üretici veya distirbütör tarfından düzenlenen yetkili bayilik belgesini ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teklif veren firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……… marka ………model………cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı adı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartnamenin ilgili maddesi işaretlenmiş olacaktır.Bu cevaplar orijinal doküman ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunur ise ilgili istekli ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan isteklilerin teklifleri red edilecektir.
2.İstekliler, teklif etmiş oldukları cihaz ve kitlere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalog veya prospektüs ibraz edeceklerdir. Gerek görülmesi halinde demostrasyon, numune istenecek ve teknik şartnameye göre İdaremizce belirlenecek tarih ve saatte değerlendirme yapılacaktır.
3. İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlar ve kitlerin menşeyleri hakkında bilgilerin yer aldığı belge ibraz edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu alıma ilişkin kit ve kit karşılığı cihaz satınalma işidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma servisi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR