EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kit, kimyasal ve laboratuvar malzemesi satın alınacaktır

EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034880
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/357856
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM MUHTELİF KİT , KİMYASAL ,LABORATUVAR MLZ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT, KİMYASAL VE LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

3 KALEM MUHTELİF KİT , KİMYASAL ,LABORATUVAR MLZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/357856

1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02323435274 - 02323730083
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM MUHTELİF KİT , KİMYASAL ,LABORATUVAR MLZ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 29.06.2020 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Hizmet verecek teknik servis için TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan yeterlilik belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Teklif edilen reaktifler, reaktiflerin kullanımı süresince verilecek olan cihazlar Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır. b) Malzemeyi teklif eden firma üretici, ithalatçı veya bayi olarak, Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. c) İstekliler, tekliflerini elektronik ortamda www.titubb.org adresinden (İhale Bildirim Yazılımı) hazırlayarak (cd,disc,usb vb) idareye sunacaklardır. Ayrıca, elektronik ortamda sunacakları teklif cd’sinin bilgisayar çıktısını da alarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Tüm reaktif, kalibratör ve kontrol materyallerinin 1-markası, 2-üretildikleri ülke, 3-katalog no’ları 4-mevcut tüm ambalaj hacimleri, 5-ambalaj örnek sayıları, 6-raf ömrü, 7-açıldıktan sonra cihaz üzerindeki dayanıklılık süreleri, 8-saklama koşulları ve 9- teklif edilen cihazlara özel üretilmiş ve uyumlu olduklarına ilişkin bilgileri içeren orijinal prospektüsleri (çalışma prosedürleri),
2. Reaktiflerin farklı seviyedeki kontrollerde gün içi-günler arası tekrarlanabilirlik (CV) değerleri,
3. Reaktiflerin ve raf ömrü olan sarf malzemelerinin üretim tarihlerinde en az 6 ay kullanım süresine sahip olduğunu gösteren liste (kaşelenmiş, imzalanmış),
4. Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların 1-marka, 2-model, 3-üretildiği ülke, 4-seri no, 5-üretim yılını gösteren fabrika çıkış kartı veya cihaz ithalat belgesi,
5. Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların halen üretiminin devam ettiğini gösteren orijinal belgeler (kaşelenmiş, imzalanmış),
6. Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların katalogları,
7. Teklif edilen cihaz ve reaktiflerin tam kan dışında çalışabildiği biyolojik örnek tiplerini belirten belgeler,
8. Teklif edilen reaktiflerin, reaktiflerin kullanımı süresince verilecek olan cihazların ve malzemeyi teklif eden firma üreticinin, ithalatçı veya bayi olarak, Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair ÜTS’den alınacak yazılı çıktı (kaşelenmiş, imzalanmış),
9.Teklif veren firmalar teknik şartnamenin 8. maddede yer alan belgeleri üzerlerine ilgili teknik şartname madde no’sunu (8.1-8.9) yazarak sunmalıdırlar. Ayrıca teknik şartnamenin 2-5. maddelerinde istenilen özelliklerin hangi dökümanlarda yer aldığı döküman üzerine teknik şartnamenin ilgili maddesi yazılarak teknik şartnamedeki sıra ile sunulmalıdır.
10.Firmalar İdari ve Teknik Şartnamedeki belgeleri sundukları dosyanın başına, dizin pusulasını eklemelidirler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Sıra No Fiyat dışı unsur nispi ağırlığı (%) Açıklamalar
1 5 Çalışılan hasta test sonuçlarını, laboratuvar uzmanları tarafından belirlenecek olan kurallara göre geçerliliğini değerlendirerek laboratuvar bilgi sistemine otomatik aktarımını sağlayan sonuç değerlendirme sisteminin olması/kurulması
0 Çalışılan hasta test sonuçlarını, laboratuvar uzmanları tarafından belirlenecek olan kurallara göre geçerliliğini değerlendirerek laboratuvar bilgi sistemine otomatik aktarımını sağlayan sonuç değerlendirme sisteminin olmaması/kurulmaması

2 5 Dijital preparat görüntüleme sisteminin, periferik yayma hazırlama ve boyama cihazına tam entegre (yazılımsal + fiziksel) olabilmesi
0 Dijital preparat görüntüleme sisteminin, periferik yayma hazırlama ve boyama cihazına tam entegre (yazılımsal + fiziksel) olamaması
3 2 Dijital preparat görüntüleme sisteminin hafızasında hücre morfolojilerine ait bir atlasın bulunması ve bu atlasa hücre tanımlanarak ekleme yapılabilmesi
0 Dijital preparat görüntüleme sisteminin hafızasında hücre morfolojilerine ait bir atlasın bulunmaması
4 2 Olgunlaşmamış granülosit (IG %, #) sayımı ve retikülosit hemoglobin ölçümü yapılarak raporlanabilmesi
0 Olgunlaşmamış granülosit (IG %, #) sayımı ve retikülosit hemoglobin ölçümü yapılamaması
Örnek hesaplama:
A firması teklif: 100 TL Fiyat dışı unsur nispi ağırlığı: %14 100 TL x (%100-%14)= 86.00 TL
B firması teklif: 100 TL Fiyat dışı unsur nispi ağırlığı: %10 100 TL x (%100-%10)= 90.00 TL
C firması teklif: 100 TL Fiyat dışı unsur nispi ağırlığı: %0 100 TL x (%100-%0)= 100.00 TL
Örnek hesaplamada fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklif A firmasına aittir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR