EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kit, kimyasal ve tıbbi malzeme satın alınacaktır

EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01022800
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 08.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/317252
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 KALEM MUHTELİF KİT, KİMYASAL, TIBBİ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT, KİMYASAL, TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ
17 KALEM MUHTELİF KİT, KİMYASAL, TIBBİ MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/317252

1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02323435274 - 02323730083
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM MUHTELİF KİT, KİMYASAL, TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 29.06.2020 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olmalıdır. b) Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. c) İstekliler, tekliflerini elektronik ortamda (İhale Bildirim Yazılımı) hazırlayarak (cd,dısc,usb vb) idareye sunacaklardır.Ayrıca, elektronik ortamda sunacakları teklif cd’sinin bilgisayar çıktısını da alarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, 01.GRUP için; 1. Tüm kit, kalibratör ve kontrol materyallerinin; 1-marka, 2-üretildikleri ülke, 3-katalog numarası, 4-mevcut tüm ambalaj hacimleri, 5-raf ömrü, 6-açıldıktan sonra cihaz üzerindeki dayanıklılık süreleri, 7-saklama koşulları, 8- kitlerin farklı seviyelerde gün içi/günler arası tekrarlanabilirlik değerleri ve 9-teklif edilen cihazlar için özel üretilmiş ve/veya uyumlu olduklarına ilişkin bilgileri içeren orijinal prospektüsleri (çalışma prosedürleri), 2. Teklifte bulunan firmanın mevcut tüm kitlerine ilişkin orijinal ürün katalogu, 3. Kitlerin ve raf ömrü olan sarf malzemelerinin üretim tarihlerinde en az 6 ay kullanım süresine sahip olduğunu gösteren liste (kaşelenmiş, imzalanmış), 4. Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların 1-marka, 2-model, 3-üretildiği ülke, 4-seri no, 5- üretim yılını gösteren fabrika çıkış kartı veya cihaz ithalat belgesi, 5. Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazın katalogları, 6. Hizmet verecek teknik servis için TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan yeterlilik belgesi, 7. Teklif edilen ürünler ve teklif veren firmalar; üretici, ithalatçı veya bayii olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair ÜTS’ den alınacak yazılı çıktıyı (kaşelenmiş, imzalanmış) ibraz etmelidir. 8. Teklif veren firmalar malzemenin teknik şartnamesinin 6. maddesinde yer alan belgeleri üzerlerine ilgili teknik şartname madde numarasını (6.1 – 6.7) yazarak sunmalıdırlar. Ayrıca teknik şartnamenin 2. ve 3. maddelerinde istenilen özelliklerin hangi dökümanlarda yer aldığı dökuman üzerine teknik şartnamenin ilgili maddesi yazılarak teknik şartnamedeki sıra ile sunulmalıdır. 9. Teklif edilen ürünlerin kullanım ömrü (Miad) boyunca Ürün Takip Sistemi (ÜTS)‘ nde belirtilen şartları taşıyacak nitelikte olmalıdır. 10. Firmalar İdari ve Teknik Şartnamedeki belgeleri sundukları dosyanın başına, dizin pusulasını eklemelidirler. 02., 03., 04., 06., 07., 08., 09., 10. Gruplar için teklif ettikleri ürünlere ilişkin numuneleri, 05., Gruplar için teklif ettikleri ürünlere ilişkin numunelerini veya orijinal ürün katalog ve/veya broşürlerini, İhale Komisyonunca incelenmek üzere, komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) ihale saatine kadar teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numunelerini, numune ile birlikte teslim edilmesi istenilenleri teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 06.GRUP kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR