ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930189
Şehir : Kastamonu / Araç
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ARAÇ 17.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/20551
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 140 TON KALORİFER KÖMÜRÜ( en az 7000 Kcal/kg (-200 Tolerans) enerji, 50-150 mm (En çok +- %10 tolerans)boyut) 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU NO:107
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARAÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 140 TON KALORİFER KÖMÜRÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/20551
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARAÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yeşil Mahalle Kastamonu Caddesi No:13 - 37800 ARAÇ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3663621005 - 3663621049
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 140 TON KALORİFER KÖMÜRÜ
b) Niteliği, türü ve miktarı : ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞ 140 TON KALORİFER KÖMÜRÜ( en az 7000 Kcal/kg (-200 Tolerans) enerji, 50-150 mm (En çok +- %10 tolerans)boyut)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFERHANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 30 GÜN
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP ERTESİ GÜN İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.02.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU NO:107

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TSE-CE UYGUNLUK BELGESİ, KATI YAKIT SATICILIĞI YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1-KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ
2-DAĞITICI KAYIT BELGESİ
3-UYGUNLUK İZİN BELGESİ
4-SATIŞ İZİN BELGESİ
Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/14 sayılı genelgesi gereği katı yakıt ihalesine ithalatçılar , ithalatçı tarafından Kayıt Belgesi ( ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) , üreticiler uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) , dağıtıcılar herhangi bir ilden alınmış dağıtıcı kayıt belgesi ve satıcılar ise herhangi bir ilden alınmış katı yakıt satıcısı belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) katılabilirler. İstekliler ihale tarihi itibari ile bu belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TESLİM EDİLECEK KALORİFER KÖMÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAME İLE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ TAŞIDIĞINA DAİR ANALİZ RAPORU

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR