ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/456455
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Şartnamenin 5. maddesinde belirtildiği üzere 1 nolu parti için 5 ton, 2 nolu parti için 6 ton, 3 nolu parti için 7 ton, 4 nolu parti için 7 ton, 5 nolu parti için 15 ton, 6 nolu parti için 26 ton olmak üzere toplam 66 ton Kalorifer Kömürü'dür.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu ili Altınordu, Kabadüz, Ulubey, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerindeki İdare birimleri olmak üzere teslim yerleri (işin yapılacağı yerler) partiler itibariyle Teknik Şartnamesinin 6.1 inci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ISINMA AMAÇLI KULLANMAK ÜZERE KALORİFER KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


2019 - 2020 kış sezonunda ısınma amaçlı kullanmak üzere Kalorifer Kömürü Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2019 / 456455

1- İdarenin:
a) Adı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Ordu Orman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 Altınordu/ORDU
c) Telefon ve faks numarası: +90 452 237 02 26 (Santral) - +90 452 237 02 25 (Muhasebe)
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın:
a) Adı: 2019 - 2020 kış sezonunda ısınma amaçlı kullanmak üzere Kalorifer Kömürü Alımı İşi.
b) Niteliği, türü ve miktarı: Teknik Şartnamenin 5. maddesinde belirtildiği üzere 1 nolu parti için 5 ton, 2 nolu parti için 6 ton, 3 nolu parti için 7 ton, 4 nolu parti için 7 ton, 5 nolu parti için 15 ton, 6 nolu parti için 26 ton olmak üzere toplam 66 ton Kalorifer Kömürü'dür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı / teslim edileceği yer: Ordu ili Altınordu, Kabadüz, Ulubey, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerindeki İdare birimleri olmak üzere teslim yerleri (işin yapılacağı yerler) partiler itibariyle Teknik Şartnamesinin 6.1 inci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
ç) Süresi / teslim tarihi: Teknik Şartnamesinin 6.2 nci maddesi gereği, teslimatlar mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla birbirini takip eden en fazla üç (3) iş günü içerisinde yapılacaktır. Ancak ilk teslimat gününden en az beş (5) iş günü öncesinden Teknik Şartnamesinin anılan 6.2 nci maddesindeki usullerde belirlenecek olan teslimat zamanları için Teknik Şartnamesinin 1 no.lu ekindeki form ile İdareden onay alınacaktır. Onaylanan bu zamanlarında ise Teknik Şartnamesinin 6.3 üncü ve 6.4 üncü maddelerinde belirtilen usullerde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip (imza günü hariç) işe başlanacaktır.

3- İhalenin:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.09.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 105 iç kapı no.lu Müdür Yardımcısı Odası veya 111 iç kapı no.lu İhale Servisi

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığının (Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün) "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi" ile ilgili 2010/14 sayılı genelgesi gereği ihaleye katılmak için; ithalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesini, üreticiler Uygunluk İzin Belgesini, dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesini ve satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini teklifleri kapsamında sunmak zorundadır. İhaleyi kazanan ithalatçı veya üretici veya dağıtıcı veya satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgelerini (uygunluk belgesi veya uygunluk izin belgesi, miktar vb.), ihalenin yapıldığı ilin ile ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve de sözleşmeden önce de İdareye vermek zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
-İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
-İstekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgelerinin ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içerisinde teklif edilen malların ithalatçısı veya üreticisi veya dağıtıcısı tarafından düzenlenmiş olması ve belge üzerinde düzenlenme tarihinin yer alması ile belge içeriğinde ise isteklinin ihale tarihi itibariyle yetkili satıcılığının veya yetkili temsilciliğinin devam ettiğinin belirtilmesi zorunludur.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR