İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Koruge boru, PE boru, PVC boru ve boru ek parçaları satın alınacaktır

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157957
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : ZÜBEYDE HANIM MAH. / İSKİTLER
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 04.04.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/181830
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif çap ve miktarlarda, Pervari (Siirt) Belediyesi için Koruge ve PE Boru, Gökler (Kütahya) Belediyesi için PE Boru ve Boru Ek parçası Seydiler (Afyonkarahisar) Belediyesi için PE Boru, Dündarlı (Niğde) Belediyesi için PVC Boru alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İller Bankası Anonim Şirketi Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı / Zübeyde Hanım Mah. 657. Cd. No:14 - Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Pervari (Siirt), Gökler (Kütahya), Seydiler (Afyonkarahisar) ve Dündarlı (Niğde) Belediyeleri İhtiyaçları Koruge Boru, PE Boru, PVC Boru ve Boru Ek Parçaları Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/181830

1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : Zübeyde Hanım Mah. 657. Cad. No:14 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123033202 - 3123412017
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Pervari (Siirt), Gökler (Kütahya), Seydiler (Afyonkarahisar) ve Dündarlı (Niğde) Belediyeleri İhtiyaçları Koruge Boru, PE Boru, PVC Boru ve Boru Ek Parçaları Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif çap ve miktarlarda, Pervari (Siirt) Belediyesi için Koruge ve PE Boru, Gökler (Kütahya) Belediyesi için PE Boru ve Boru Ek parçası Seydiler (Afyonkarahisar) Belediyesi için PE Boru, Dündarlı (Niğde) Belediyesi için PVC Boru alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlgili Belediyelerin şantiyelerine
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işin tamamının toplam imalat süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. Kabulün yapılmasını müteakip 10 (on) takvim günü nakliye süresi ayrıca verilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası Anonim Şirketi Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı / Zübeyde Hanım Mah. 657. Cd. No:14 - Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yetkili Satıcılık belgesi, ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.
Yetki Alınan Firmanın;
a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İmalatcı İse:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
yeterlik tablosuna işlenecek ve firmalardan bu belgeler istenildiği takdirde idari şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak idareye sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Pervari (Siirt) kısmına teklif verecek isteklilerin koruge borular için TS EN 13476–3+A1, PE100 borular için TS EN 12201-2+A1,
Gökler (Kütahya) kısmına teklif verecek isteklilerin PE100 borular için TS EN 12201-2+A1, PE100 boru ek parçaları için TS EN 12201-3, vanalar için TS EN 1171,
Seydiler (Afyonkarahisar) kısmına teklif verecek isteklilerin PE100 borular için TS EN 12201-2+A1,
Dündarlı (Niğde) kısmına teklif verecek isteklilerin PVC borular için TS EN ISO 1452-2 (PVC-O için TS ISO 16422)
standartlarına veya muadili uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi ve bu standartlara uygun üretim yapıldığına ilişkin belgelerinde yeterlik tablosuna işlenmesi, istenilmesi halinde belgenin idareye sunulması zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR