KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)

Koruyucu giyim malzemesi alımı yapılacaktır

KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135300
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 19.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/76194
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 12 farklı kalemde koruyucu giyim malzemesi mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MERKEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğü – 13. Bölge Müdürlüğü –ANTALYA
Koruyucu Giyim Malzemesi Satın Alınacaktır

Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/76194
1-İdarenin:
a) Adresi : Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423207000 - 2423453699
c) Elektronik Posta Adresi : bol13@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 12 farklı kalemde koruyucu giyim malzemesi mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana teklifinde belirttiği teslimat noktalarında KGYM'leri (Koruyucu Giyim Malzemelerini) ayni olarak verecektir
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren idarece yükleniciye verilecek ihtiyaç listesine göre yüklenici 120 takvim günü içerisinde ilk teslimatı gerçekleştirecektir. Daha sonra ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar 15.12.2020 tarihine kadar teslim edilecektir. Yüklenici sağlayacağı elektronik harcama kartlarının kullanım süreleri en az 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacaktır

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer : Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 12.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Bu ihaleye; teklif edilen KGYM ürün gruplarının tamamının satıldığı mağaza veya mağaza zincirleri teklif verebilirler.
2- Bu ihaleye, Antalya ili sınırları içerisinde teklif verdiği ürün gruplarının satıldığı, 2 tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az 3 mağazası olan istekliler teklif verebilir.
3- İstekliler, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4- İstekliler, KGYM’ nin teslimatını Antalya ili sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamında yapacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini bu şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda açık olarak belirteceklerdir.
2- “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ FORMU” nda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır.
3- İstekli, KGYM’ nin Teknik Şartnameye uygunluğunun kontrolü için teklif ettiği ürünlere ait numuneleri teklifi ile birlikte idareye teslim edecektir. İhtiyaç listesinde Bayan/Erkek ayrımı yapılmadığı için Bayan/Erkek kalıbı farklı olan ürünlerde her kalem için Teknik Şartnameye uygun iki ürün numunesi sunulacaktır. İhale sona erdikten sonra ihale üstünde kalmayan istekliye ait numuneler kendisine iade edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İstekliler ,Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Tescilli marka olduğunu gösterir Marka tescil belgesini teklifleri ile birlikte sunacaktır. 47.2-İstekli; KGYM 'nin Teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü için teklif ettiği ürünlere ait numuneleri teklif ile birlikte idareye teslim edecektir. 47.3-Şartname Ek-2 Bilgi formunun doldurularak tekliflerle birlikte sunulacaktır. "

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR