ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876126
Şehir : Adana
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/497376
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Kalem Muhtelif Koruyucu Giyim Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Caddesi No: 96 01120 Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/497376

1-İdarenin
a) Adresi : CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223442840 - 3223442844
c) Elektronik Posta Adresi : dsi6@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Muhtelif Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Kışla Mah. Mithat Özhan Bulvarı No:120 01330 Yüreğir -ADANA
c) Teslim tarihi : Koruyucu Giyim Malzemelerinin tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Caddesi No: 96 01120 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 09.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İhaleye, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan (Adana, Mersin, Hatay) sınırları içerisinde teklif verdiği tüm ürünlerin satıldığı, Bölge Merkezi olan Adana’da en az 2, Mersin ve Hatay’da da en az 1 mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.
2- Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-4’te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır.
3- Mağaza/mağazaları bulunan istekliler; mağaza/mağazalarının bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını ( aslını veya noter onaylı suretini ) teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İsteklilerden, İdarenin belirlediği Teknik Şartnamede belirtilen ürün özelliklerine uygun her bir malzeme için (12 kalem Koruyucu Giyim Malzemesi) birer adet numune istenecektir. İstekliler ihale kapsamında istenilen Koruyucu Giyim Malzemesi numunelerini ihale tarihinden 1 gün önce saat 17.00'a kadar İdare’ye teslim edilecektir. Bu tarihten sonra getirilen numuneler kabul edilmeyecektir.
2- Numune, katalog, vb. tanıtım verisi olmayan ve numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
3- Numuneler bir tutanak ile teslim alınacak, bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılmış makbuz karşılığı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü-Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Kışla Mah. Mithat Özhan Bulvarı Yüreğir/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Caddesi No: 96 01120 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR