SEMİHA YILDIRIM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kuru gıda satın alınacaktır

SEMİHA YILDIRIM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/342949
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malın miktarı ve kodu ekte yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Odası Yalnızbağlar Mah. Aşina Sk. No: 3 Suşehri /SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEMİHA YILDIRIM AİHL KURU GIDA ALIMI İHALESİ

ANADOLU İMAM HATİP L- MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/342949
1-İdarenin
a) Adresi : YALNIZBAĞLAR MAHALLESİ AŞİNA SOKAK NO : 3 58600 SUŞEHRİ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 03463114238 - 3463114038
c) Elektronik Posta Adresi : 199642@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malın miktarı ve kodu ekte yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Yalnızbağlar Mah. Aşina Sk. No: 3 Suşehri /SİVAS
c) Teslim tarihi : 1. Liste sözleşme tarihinden itibaren 15(On beş) gün içerisinde 2. Liste 2020 Şubat ayı içerisinde

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Odası Yalnızbağlar Mah. Aşina Sk. No: 3 Suşehri /SİVAS
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Odası Yalnızbağlar Mah. Aşina Sk. No: 3 Suşehri /SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
A) İdarenin istediği mal teknik şartnamedeki tablolarda belirtilen miktarlar kadar belirli aralıklarla alınacaktır. Yüklenici firmanın teklif mektubu verirken fiyat artışlarını dikkate alarak tekliflerini hazırlayacaklar. 1.Listenin tamamı 2019 EYLÜL ayı içerisinde teslim alınacak.(Sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde) 2.Listenin tamamı 2020 Şubat ayı içerisinde teslim alınacak. İki liste halinde alınacak olan malların hak edişleri o ayın içerisinde listenin tamamı teslim edildikten sonra yapılacaktır. B) Eğitim -Öğretimin çeşitli nedenlerden dolayı tatil edilmesi öğrenci sayılarının artması veya eksilmesi durumunda kuru gıda malzemeleri alımında %20 eksik veya fazla alım yapılabilir. Bu eksik veya fazla alımlardan dolayı yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz. C)Tüm malzemeler pansiyon ambarına teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR