TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kuru ve sıvı gıda maddeleri alınacaktır

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053462
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : DOĞANCIBAĞLARI MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/455841
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
64 KALEM KURU VE SIVI GIDA MADDESİ ALIMI (EKTE VE TEKNİK ŞARTNAMESİNDE AYRINTILARI BELİRTİLMİŞTİR) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu (Doğancı bağları Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 MERKEZ-TOKAT)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KURU VE SIVI GIDA MADDELERİ ALIMI

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURU VE SIVI GIDA MADDELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/455841

1-İdarenin

a) Adresi

:

Doğancı Bağları Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562298470 - 3562298459

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokatlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

64 KALEM KURU VE SIVI GIDA MADDESİ ALIMI (EKTE VE TEKNİK ŞARTNAMESİNDE AYRINTILARI BELİRTİLMİŞTİR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TOKAT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposu (Doğancı bağlar Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 -Merkez TOKAT )

c) Teslim tarihi

:

Gıda maddeleri, sözleşme süresi içerisinde ihtiyaç duyuldukça PEYDER PEY idarenin ihtiyacına göre alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu (Doğancı bağları Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 MERKEZ-TOKAT)

b) Tarihi ve saati

:

10.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Vergi Levhası
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA İHALE GÜNÜNDEN 1 GÜN ÖNCESİ 09.10.2019 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR NUMUNELER VEYA KATALOGLARI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. İDARENİN BELİRLEDİĞİ NUMUNELER ÜZERİNDEN İSTEKLİLER İHALEYE GİREBİLECEKTİR. İHALE TEKLİF ZARFI DOSYASINDA NUMUNE TESLİM TUTANAĞININ OLMASI GEREKMEKTE OLUP, NUMUNE TESLİM ETME TUTANAĞI OLMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Doğancı bağları Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 MERKEZ-TOKAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR