YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Laboratuvar cihaz ve malzemeleri satın alınacaktır

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01006777
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 31.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201901LAB01
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 Adet Laboratuvar cihazı ve malzemesi alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No:21 Balgat /Çankaya/ANKARA 
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuvarlarına Cihaz ve Malzeme Alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 201901LAB01
1- İdarenin

a) Adresi : Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: (tel) 0312 286 36 01-(fax) 0312 286 36 05
c) Elektronik posta adresi: satinalma@yiu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr
2- İhale konusu malın

a. Niteliği, türü ve miktarı:

SIRA NO CİNSİ MİKTARI
1 DUYU DEĞERLİNDİRME SETİ-MONOFLAMENT 1 ADET
2 DISKRIMINATOR -2 NOKTA AYIRIMI CİHAZI 1 ADET
3 DUYU ÇATALI 1 ADET
4 EL DİNAMOMETRESİ 1 ADET
5 ÇİMLİK GÜCÜ ÖLÇME CİHAZI(PINCHMETRE) 1 ADET
6 KOMBİNE ELEKTROTERAPİ VE VAKUM CİHAZI 1 ADET
7 TEKERLEKLİ SANDALYE 1 ADET
8 HASTA TAŞIMA SEDYESİ 1 ADET
9 HASTA KAYDIRMA MİNDERİ 1 ADET
10 ASPİRATÖR PORTABL TAŞINABİLEN ASPİRASYON MAKİNESİ 2 ADET
11 AMELİYATHANE CERRAHİ MALZEMELERİ MAYO MASASI 1 ADET
12 AMELİYATHANE CERRAHİ MALZEMELERİ AY MASA 1 ADET
13 AMELİYATHANE CERRAHİ MALZEMELERİ EL YIKAMA ÜNİTESİ 1 ADET
14 CPR UYGULAMASI YAPABİLEN EĞİTİM MANKENİ YETİŞKİN 1 ADET
15 CPR UYGULAMASI YAPABİLEN EĞİTİM MANKENİ ÇOCUK 1 ADET
16 CPR UYGULAMASI YAPABİLEN EĞİTİM MANKENİ BEBEK 1 ADET
17 DİKİŞ ATMA EĞİTİM BACAK MANKENİ 1 ADET
18 DİKİŞ ATMA EĞİTİM KOL MANKENİ 1 ADET
19 MONİTÖR(HASTA BAŞI MONİTÖRÜ) 1 ADET
20 MİNİ OKSİJEN TÜPÜ SEYYAR TAŞINABİLEN 1 ADET

3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer: Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No:21 Balgat /Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 17.06.2019-10:00
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Teklif mektubu,
d) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
e) Bağlı bulunduğu oda kaydı ve ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair belge
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1 İsteklinin son döneme ait yıl sonu beyannamesi
4.2.2 İsteklinin Vergi Levhası
4.2.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Banka Referans Mektubu
5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25,00- Türk Lirası karşılığı Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR