KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Laboratuvar cihazı satın alınacaktır

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187472
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/347975
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇİN 19 KALEM DEMİRBAŞ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İMİD İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1 KAT) Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 19 KALEM CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/347975

1-İdarenin
a) Adresi : Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 35620 Balatçık ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323293535 - 2323860888
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ikc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇİN 19 KALEM DEMİRBAŞ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DAYANIKLI TAŞINIR AMBARI (BALATÇIK MAH. HAVAALANI YOLU NO:33/2 ÇİĞLİ/İZMİR)
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP AYNI GÜN İŞE BAŞLANIR VE 60 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE ÜRÜNLERİN TAMAMI TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İMİD İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1 KAT) Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR
b) Tarihi ve saati : 11.08.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Yukarıdaki belgelerden sadece herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
A--GARANTİ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA 10(ON) YIL SÜRE İLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DÖVİZ VE/VEYA TL. BAZLI YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ SUNULACAKTIR.
B--GARANTİ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA 10(ON) YIL SÜRE İLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DÖVİZ VE/VEYA TL. BAZLI MALZEME HARİÇ SERVİS ÜCRETİ VE KALİBRASYON ÜCRETİNE AİT FİYAT LİSTESİ SUNULACAKTIR.
C--ÜRÜNÜN TESLİM EDİLMESİNDEN SONRA CİHAZA İLİŞKİN TEKNİK BAKIM VE DESTEK VERECEK YETKİLİ SERVİSE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİNİN (ADI-TEL.NO.-ADRES) YER ALDIĞI LİSTE VERİLECEKTİR.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
A---TÜV, CE, VDE, GS,FDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN İLİŞKİN BU BELGELERDEN HERHANGİ BİRİ SUNULACAKTIR.
B--- YERLİ İSE TSE., TSEK, ISO....VB. BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİ SUNULACAKTIR.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A-ÜRÜNLERE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ İŞARETLENMİŞ ORJİNAL VE TÜRKÇE KATALOG/BROŞÜR BİRLİKTE SUNULACAKTIR
B-ÜRÜNLERE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNE TEK TEK CEVAP VEREN ''TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ''SUNULACAKTIR
C-ÜRÜNLERE AİT STANDART AKSESUAR LİSTESİ SUNULACAKTIR.
D-BAKIM ONARIM ÜCRETLERİ VE 10 YILLIK YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ (YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (HAVA ALANI YOLU NO.33 BALATÇIK ÇİĞLİ İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR