SALİHLİ BELEDİYESİ BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

LPG tüp gaz satın alınacaktır

SALİHLİ BELEDİYESİ BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/628826
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
850 Adet 12 Kg.lık Tüp (Tombul), 120 Adet 45 Kg.lık Tüp ve 70 Adet 2 Kg.lık tüp alımı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ATATÜRK MH. KURUDERE CD. NO: 1 45300 SALİHLİ-MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LPG TÜP GAZ

SALİHLİ BELEDİYESİ BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

LPG TÜP GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/628826

1-İdarenin

a) Adresi: ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. 1 45300 SALİHLİ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası: 2367132640 - 2367155081
c) Elektronik Posta Adresi:info@salihli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 850 Adet 12 Kg.lık Tüp (Tombul), 120 Adet 45 Kg.lık Tüp ve 70 Adet 2 Kg.lık tüp alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Belediyeye ait İdare'nin göstereceği muhtelif yerler
c) Teslim tarihi: Belediyeye ait İdare'nin göstereceği muhtelif yerler Belediyemiz Hizmet Birimleri 10.3.1.1. Sızdırmazlığı sağlayan contalar, her tüp değişiminde değiştirilecektir. Her tüp için Yedek conta verilecektir. 10.3.1.2. Tüp gazı ile Cihaz arasında kullanılan hortum bağlantıları kelepçe ile yapılacaktır. Hortum ek'siz ve yamasız olmalıdır. Yıpranmış, çatlamış, yumuşamış veya sertleşmiş hortumlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. 10.3.1.3. Bağlantı hortumu üzerinde İmal edildiği tarih ve TSE damgası yazılı olacaktır. Hortumda bulunan tarih kontrol edilecek olup, 3 yılını doldurmuş olan Hortumlar, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir. TSE damgası olmayan hortumlar iade edilecektir. 10.3.1.4. Tüp değişikliği sırasında, kaçak gaz kontrolü sabunlu su ile yapılacaktır. Asla kibrit veya çakmak gibi açık alevli nesneler kullanılmayacaktır. 10.3.1.5. Burada belirtilmeyen diğer hususlarda Teknik Şartname'de yer alan düzenlemeler geçerlidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ATATÜRK MH. KURUDERE CD. NO: 1 45300 SALİHLİ-MANİSA
b) Tarihi ve saati: 18.12.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
LPG tüpgaz için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin LPG Dağıtıcı Lisansı olduğunu gösteren belge veya
İstekli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansı sahibinin bayisi ise, Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi.
İstekli tarafından durumuna uygun olan belge/belgeler teklif ekinde ihale teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. NO:1 SALİHLİ MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR