KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madeni yağ, antifriz ve saf su satın alınacaktır

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/402037
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 KALEM MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE SAF SU ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KASTAMONU BELEDİYESİ DIŞ HİZMET BİRİMLERİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE SAF SU ALIM İŞİ

KASTAMONU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE SAF SU ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/402037

1-İdarenin
a) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ İNEBOLU CADDESİ 18.SOKAK NO 11 37200 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662122761 - 3662153546
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@kastamonu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE SAF SU ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Ürünler, idaremize tek seferde teslim edilecektir. Nakliye, boşaltma ve depoya istifleme işlemleri yüklenici tarafından karşılanacak ve bu işlemler için idare hiçbir ücret ödemeyecektir. Ürünler, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 25 (yirmi beş) gün içinde idareye teslim edilecektir. Teslimat, mesai saatleri içerisinde (08.30-17.30 saatleri arası) yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KASTAMONU BELEDİYESİ DIŞ HİZMET BİRİMLERİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İmalatçılar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ dan alınan “Madeni yağ lisansını” veya madeni yağ alt başlığı ile tanımlanan tanımları içeren “Akaryakıt Dağıtıcı Lisansını” ihalede vermek zorundadır. İstekliler, yetkili bayii olarak ihaleye iştirak edeceklerse; “imalatçının yetkili bayisi olduğunu gösteren bayilik belgesi veya akaryakıt dağıtıcı lisansını ihalede sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2- Aday veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
3- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.
4- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
5- Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler.
6- İmalatçılar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ dan alınan “Madeni yağ lisansını” veya madeni yağ alt başlığı ile tanımlanan tanımları içeren “Akaryakıt Dağıtıcı Lisansını” ihalede vermek zorundadır. İstekliler, yetkili bayii olarak ihaleye iştirak edeceklerse; “imalatçının yetkili bayisi olduğunu gösteren bayilik belgesi veya akaryakıt dağıtıcı lisansını ihalede sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici, ihaleye katılacağı markanın ISO kalite sistem belgesini ve petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TSE EN/ISO/ IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRK-AK onaylı laboratuvara sahip olduğunu gösteren veya TSE EN/ISO/ IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRK-AK onaylı herhangi bir laboratuvardan alınmış belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale teklif dosyasında sunmalıdır
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri madeni yağların Türkçe katalogları ile ek-1 tablosunu teknik şartnamede belirtilen değerlere göre doldurup teklif zarflarında sunacaklardır. İdaremizce teknik şartnamede belirtilen madeni yağlar, isteklinin teklif edeceği madeni yağ markasının kataloğunda yer alacak ve kataloglarında işaretleyeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KASTAMONU BELEDİYESİ DIŞ HİZMET BİRİMLERİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR