AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mazot ve kurşunsuz benzin alınacaktır

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/592460
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15000 LT MAZOT ( EURO DİZEL-DİĞER) VE 7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 4. KAT TOPLANTI SALONU(CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BUL. NO:73 EFELER/AYDIN)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

15000 LT MAZOT 7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI
SGK AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ


15000 LT MAZOT 7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/592460

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BUVARI NO:73 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562136055 - 2562136752
c) Elektronik Posta Adresi : aydinsgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15000 LT MAZOT ( EURO DİZEL-DİĞER) VE 7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 15000 LT MAZOT ( EURO DİZEL-DİĞER) VE 7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ VE KİRALIK TAŞITLARINA BÜTÜN YETKİLİ İSTASYONLARDAN TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE İHTİYACA GÖRE YIL İÇERİSİNDE PEYDERPEY ALIMI YAPILACAKTIR. AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ JENERATÖRLER VE ISINMA SİSTEMLERİNE 15000 LT MAZOT ( EURO DİZEL-DİĞER) İÇERİSİNDEN KART ÇIKARTTIRILARAK ANLAŞMALI İSTASYONLARDAN İHTİYACA GÖRE FİŞ KARŞILIĞI PEYDERPEY TESLİMİ YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine uygun olarak taşıt tanıma sistemine dahil olan ve cihazı takılan İdareye ait resmi ve kiralık araçlara ihtiyaç duyuldukça peyderpey Yüklenici tarafından akaryakıt (motorin ve benzin) ikmali yapılacaktır. Jeneratörlere ve Isınma Sistemlerine ise akaryakıt (motorin) alımları, bayii istasyonlarından İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerince fiş karşılığı ihtiyacı nispetinde yerinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 4. KAT TOPLANTI SALONU(CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BUL. NO:73 EFELER/AYDIN)
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi ,
2)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
4)İstekli bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ 2 SERVİSİ(CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BUL. NO:73 EFELER/AYDIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR