ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Medikal gaz satın alınacaktır

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045485
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 03.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/416226
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kısım Medikal Gaz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü Binası (Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/416226

1-İdarenin
a) Adresi : Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422343925 - 4423434389
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kısım Medikal Gaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Palandöken Devlet Hastanesi 3. Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi 4. Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi 5. Oltu Devlet Hastanesi 6. Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi 7. Horasan Devlet Hastanesi 8. Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi 9. İspir Devlet Hastanesi 10. Aşkale İlçe Devlet Hastanesi 11. Çat İlçe Devlet Hastanesi 12. Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi 13. Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Hastanesi 14. Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi 15. Tortum İlçe Devlet Hastanesi 16. 112 İl Ambulans Servis Başhekimliği 17.Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı 18.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 12 ay süresince Yüklenici firma hafta içi ve hafta sonu, resmi tatil ve bayram günleri de dahil olmak üzere haftada 7 Gün 24 esasına göre medikal gazların teslimatını partiler halinde sağlayacaktır.Hizmeti aksatmayacak şekilde siparişe müteakip 24 saat içerisinde teslimat yapılacaktır. Siparişler faksla veya elektronik posta ile yapılacaktır. 10 LİTRE'YE KADAR OLAN OKSİJEN TÜPLERİ İÇİN YÜKLENİCİ FİRMANIN ERZURUM MERKEZDE BELİRLEYECEĞİ ADRESTEN İLGİLİ İDARELER TESLİM ALACAKLARDIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü Binası (Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM)
b) Tarihi ve saati : 25.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 10.09.2015 tarih ve 29471 sayı Resmi Gazetede yayımlanan "MEDİKAL GAZLARIN ÜRETİM, DOLUM, DEPOLAMA VE SATIŞINI YAPAN TESİSLER HAKKINDA TEBLİĞ" hükümleri doğrultusunda Yürütülmekte olan faaliyetin kapsamına göre düzenlenen aşağıda belirtilen kendisine uygun "izin belgelerini" ihale dosyasında sunacaktır.
1) İstekli medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisi ise; Medikal gaz üretim ve/veya dolum faaliyet izin belgesi ve mesul müdür belgesini;
2) İstekli medikal gaz depolama ve satış tesisi ise; Medikal gaz depolama ve satış faaliyet izni belgesi(mevcut medikal gazların isimlerinin de yer aldığı izin belgesi) ile sorumlu personel belgesini;
3) İstekli medikal gaz satış yeri ise; ; Medikal gaz satış yeri faaliyet izni belgesi(mevcut medikal gazların isimlerinin de yer aldığı izin belgesi) ile sorumlu personel belgesini;
4) İstekli bayi ise; bayisi bulunduğu firmanın faaliyet izin belgeleri, sorumlu personel ve sorumlu müdürlük belgeleri yanında ayrıca halen bağlı olduğu üretici firmanın bayisi olduğuna dair belgeleri teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
teknik şartnamedeki hususlar geçerli olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Binası (Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR