FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mıcır, çakıl ve kum satın alınacaktır

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168221
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

GERÇEK FETHİYE 03.06.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/265494
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
FİLLER 40 000 M3, BETON ÇAKILI 100 M3, 15-22 MICIR 4 000 M3, 5-11 MICIR 3 000 M3, 0-5 DOĞAL KUM 1 200 M3, 0-2 DOĞAL KUM 300 M3, 0-5 KUM 1 200 M3 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİLLER (0-25 MM), BETON ÇAKILI, 5-11 MM MICIR (KIRILMIŞ, ELENMİŞ VE YIKANMIŞ), 15-22 MM MICIR (KIRILMIŞ, ELENMİŞ VE YIKANMIŞ), 0-2 MM DOĞAL KUM, 0-5 MM DOĞAL KUM, 0-5 MM KUM ALINMASI MAL ALIMI İŞİ

FETHİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜFİLLER (0-25 mm), BETON ÇAKILI, 5-11 mm MICIR (KIRILMIŞ, ELENMİŞ VE YIKANMIŞ), 15-22 mm MICIR (KIRILMIŞ, ELENMİŞ VE YIKANMIŞ), 0-2 mm DOĞAL KUM, 0-5 mm DOĞAL KUM, 0-5 mm KUM ALINMASI MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/265494
1-İdarenin
a) Adı : FETHİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 17 48300 FETHİYE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2526141020 - 2526146792
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : FİLLER (0-25 mm), BETON ÇAKILI, 5-11 mm MICIR (KIRILMIŞ, ELENMİŞ VE YIKANMIŞ), 15-22 mm MICIR (KIRILMIŞ, ELENMİŞ VE YIKANMIŞ), 0-2 mm DOĞAL KUM, 0-5 mm DOĞAL KUM, 0-5 mm KUM ALINMASI MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : FİLLER 40 000 M3, BETON ÇAKILI 100 M3, 15-22 MICIR 4 000 M3, 5-11 MICIR 3 000 M3, 0-5 DOĞAL KUM 1 200 M3, 0-2 DOĞAL KUM 300 M3, 0-5 KUM 1 200 M3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : FETHİYE BELEDİYESİ ÇATALARIK FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Mal alımına sözleşmeden sonra başlanacak olup, İşin Süresi 25.12.2020 tarihi itibariyle sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ HİZMET BİNASI MECLİS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Üstyapı Malzemesi (Temel, Alttemel, Mıcır) Temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR