DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Mutfak malzemesi satın alınacaktır

DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047980
Şehir : Erzurum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/417084
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
92 KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-DUMLU AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

92 KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/417084
1-İdarenin
a) Adresi : DUMLU HALİTPAŞA 30/1 25100 DUMLU YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 04422632784 - 4422632299
c) Elektronik Posta Adresi : dumlu.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

92 KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU NEZDİNDE DUMLU DA AÇILACAK 2 ADET YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ VE EKLENTİSİNDE Kİ MUTFAK BİNASI , DUMLU CEZAEVLERİ JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞINA TESLİMAT YAPILACAK
c) Teslim tarihi : DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ TARAFINDAN SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN HER BİRİNİN NUMUNESİ (BÜYÜK MAKİNA VE CİHAZLAR HARİÇ) MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAK MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAKTIR. MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN KONTROL EDİLEN MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU DENETLENECEK VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEMELER DEĞİŞTİREREK TEKRAR MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAKTIR. BÜYÜK MAKİNA VE CİHAZLAR YARİNDE GÖRÜLEREK VEYA KATALOG,RESİM,TEKNİK ÖZELLİK BAKILARAK TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU DENETLENECEK VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEMELER DEĞİŞTİREREK TEKRAR MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAKTIR. UYGUN GÖRÜLEN MALZEMELER TESLİMAT TEK SEFERDE VEYA PEYDERPEY OLARAK YAPILACAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN HER TESLİMATA İLİŞKİN 2 SURET TESLİM TESELLÜM HAZIRLANACAK MUATAPLARINA VERİLECEK KESİLECEK FATURA İLE EŞLEŞTİRİLEREK ÖDEME YAPILACAK,


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİMATI YAPILAN VE MUAYENE KABUL HEYETİNDEN KABUL GÖREN, ELEKTRONİK AKSAMLI MALZEMELERDE, KULANICIDAN KAYNAKLANMAYAN ARZALARIN EN AZ 2 YIL GARANTİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ TAMİR EDİLMESİ BU HUSUSDA GEREKLİ BELGELERİ KURUMA İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Büyük cihazlar ve makinalar hariç teknik şartnamede belirtilen malzemelerin numuneliri ve katalagları kuruma malzeme teslimatından önce 1'er adet getirilecek ve muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici firmaya tutanak ile yazılı olarak bildirilecek ve uygun numunelerin getirilmesi istenilecektir.Büyük cihazlar ve makinalar için kurum için uygun olursa numuneleri yüklenicinin deposunda görülecek eğer kurum için uygun olmadığı koşullarda yüklenici katalog ve resimlerini kuruma getirecektir.Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici firmaya tutanak ile yazılı olarak bildirilecek ve yeni numune istenilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DUMLU MAH HALİT PAŞA CAD DUMLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU YAKUTİYE ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR