ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ordu Büyükşehir Belediyesi montajlı çocuk oyun grubu alacaktır

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01184135
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : ŞARKİYE MAH. / DÜZ MAHALLE
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2020/329057
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kalem Montajlı Çocuk Oyun Grubu Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu / Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 zemin kat ALTINORDU/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MONTAJLI ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Montajlı Çocuk Oyun Grubu Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/329057

1-İdarenin
a) Adı : ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 52100 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4526665225 - 4522332811
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Montajlı Çocuk Oyun Grubu Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Montajlı Çocuk Oyun Grubu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerlere montajı yapılarak teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 120 takvim günü olup, teknik şartnamedeki hususlar doğrultusunda montajı yapılarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu / Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 zemin kat ALTINORDU/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- TS EN 1176-1
- TS EN 1176-2 (Salıncaklar) ,
- TS EN 1176-3 (Kaydıraklar),
- TS EN 1176-6 (Sallanma Elemanları),
- TSE 12427 (Yetkili servisler - Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makinalar için kurallar) tüm belgeler TSE’den veya TÜRKAK onaylı kurumlardan alınmış olmalıdır.
- 'Elektrostatik Toz Boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin; ‘’Kumlama+Fosfatlama+Astar+Elektrostatik boya Kaplamalı çelik borular’’ numunelerine TS EN ISO 12944-6 Boyalar ve Vernikler- Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleri ile Korozyona Karşı Korunması Bölüm:6 Laboratuvar Performansı Deney Metotları C5-M yüksek korozyon sınıfına uygun olarak TS EN ISO 9227 standartlarına göre 1440 saat Nötral Tuz Püskürtme Testinin ve TS EN ISO 6270-1 standardına göre 720 saat Neme Dayanıklılık Testinin gerçekleştirilmesi ile kaplamanın TS EN ISO 12944-6 standardına uygunluğunu başarılı olarak gösteren Türkçe test raporu ihale esnasında idareye teslim edilecektir.
- Polietilen Salıncak oturağı önünde kullanılan darbe emici Termoplastik tampon’un AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAHs (poliaromatİk hidro karbonlar) Testini gösteren olumlu Türkçe deney raporu ihale esnasında idareye teslim edilecektir. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
- Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış, TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince Ahşap Kompozit Ürünler, Polietilen, Plastisol Ürünleri için Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu ihale esnasında idareye teslim edilecektir.
- Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış, TS EN 71-3:2013+A1:2014-12 standartları gereğince Ahşap Kompozit ürünler, Polietilen, plastisol ve ip ürünleri için çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu ihale esnasında idareye teslim edilecektir.
*Tüm belgeler TSE’den veya TÜRKAK onaylı kurumlardan alınmış olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü çocuk oyun grubu ve spor kondisyon aletlerinin üretimine ve satışına ilişkin belge ve/veya belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR