İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel güvenlik ve temizlik personeli iş kıyafeti satın alınacaktır

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179296
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/284253
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
264 özel güvenlik personeli için 7 kalem iş kıyafeti ve 330 temizlik personeli için 4 kalem iş kıyafeti olmak üzere toplam 11 kalem iş kıyafeti 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (e-tekliflerin açılacağı adres)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ VE TEMİZLİK PERSONELİ İŞ KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR
SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Güvenlik Personeli ve Temizlik Personeli İş Kıyafeti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/284253
1-İdarenin
a) Adı : SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Pürtelaş Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 43 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : (0212) 372 10 00 - (0212) 249 33 43
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Özel Güvenlik Personeli ve Temizlik Personeli İş Kıyafeti
b) Niteliği, türü ve miktarı : 264 özel güvenlik personeli için 7 kalem iş kıyafeti ve 330 temizlik personeli için 4 kalem iş kıyafeti olmak üzere toplam 11 kalem iş kıyafeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemelerin, Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri hariç) içinde İdare deposuna teslim edilerek teslimatı gerçekleştirilecektir. Teslimat hafta içi 09:00 - 16:30 saatleri arasında yapılacaktır. Teslim alınan malzemelerde teslim aşamasında veya sonrasında teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir durumun tespit edilmesi veya herhangi bir şikayet alınması, belirlenen beden ölçülerinin uymaması halinde Yüklenici, uygun olmayan hatalı ürünleri uygun ürünle 3 gün içerisinde ücretsiz değiştirecektir. Teslim aşamasında ve sonrasında tüm giderler Yükleniciye aittir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve : 13.07.2020 - 11:00 saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR