MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Periyodik kontrol cihazı satın alınacaktır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069049
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/487372
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhale konusu iş; 6 Kalem Periyodik Kontrol Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Bulvarı No: 98 06648 Bakanlıklar- Çankaya / Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Taşra Teşkilatı İle Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Periyodik Kontrol Cihazları Satın Alınması İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/487372

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO: 98 5. KAT C BLOK 06650 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124131883 - 3124181944
c) Elektronik Posta Adresi : dhg_satinalma@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu iş; 6 Kalem Periyodik Kontrol Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Deposu (Atatürk Bulvarı No: 98 ) Kızılay Çankaya / ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu Periyodik Kontrol Cihazları sözleşme imzalandıktan sonra 30 (atmış) gün içerisinde MEB Merkez Bina Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 98 06648 Bakanlıklar- Çankaya / Ankara
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İhale numune değerlendirilmesi yapılarak sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede teklif edilen cihazlardan değerlendirilmesine imkan sağlamak için 1 (bir) adet numune ihaleden önce İdareye teslim edilecektir. Numunenin üzerine firma bilgileri, ihaledeki ürüne ait iş kalemi numarası ile marka modeli belirten etiket yapıştırılmış şekilde idareye teslim edilerek numune teslim tutanağı alınacaktır. Numune teslim tutanağı teklif dosyasına sunulacaktır.
2- Numune teslim yeri MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 5. Kat C Blok adresine teslim edilecektir.
3- Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi nedeniyle ayrıca herhangibi bir ücret ödenmeyecektir.
4- Cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili Türkçe dokümanlar (kullanma kılavuzu, güvenlik talimatları, katalogları vb.) orijinalleri ile birlikte verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu 3.Kat C Blok adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR