EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Polipropilen kristal şeker ambalaj torbası satın alınacaktır

EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039805
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

EREĞLİ GÜNEŞ 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/393563
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.000 Kg’lık Big-Bag Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI

1.000 Kg’lık Big-Bag Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası : 2019/393563
1- İdarenin

a)Adresi:Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No:164 Ereğli/KONYA

b ) Telefon ve Faks Numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38
2- İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2019/2020 kampanya döneminde 1.000 Kg’lık Big-Bag polipropilen 25.000 adet Kristal Şeker Ambalaj Torbası alımı.
b ) Teslim Yeri : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
c ) Teslim Tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin işe başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ihale konusu mallar teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b ) Tarihi ve Saati : 04/09/2019 Çarşamba günü, saat 14:30
4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği" (R.G. : 05.04.2018 tarih 30382 sayılı) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına uygun olarak üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No:2005/34) ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No:2013/35) hükümlerine göre polipropilen ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR