TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sarf malzeme satın alınacaktır

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032310
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE 31.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
İhale Kayıt No
:
2019/359365
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 Kalem tıbbi malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Trakya Üniversitesi Hastanesi Merkez Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/ EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9 KALEM HASTANE AMBARI ENFEKSİYON KOMİTESİ SARF MALZEME

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


9 Kalem Hastane Ambarı Enfeksiyon Komitesi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/359365

1-İdarenin
a) Adresi : BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352729 - 2842353889
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@trakya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem tıbbi malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Trakya Üniversitesi Hastanesi Merkez Deposu
c) Teslim tarihi : İhaleye edilen mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 365 takvim günü içerisinde hastanenin ihtiyaçları ve stoklama durumu göz önüne alınarak,hastane Malzeme Talep Yönetim Biriminin bildireceği miktar ve zamanda hastane merkez deposuna teslim edilecektir. Malzeme ihtiyaçları acil ve rutin sipariş kodu ile yükleniciye bildirilecektir.Acil kodlu siparişlerin teslim süresi 48 (kırksekiz) saat,rutin kodlu siparişlerin teslim süresi 15 (onbeş) gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/ EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
UTS Kapsamında olan ürünler için:
a) İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemeler UBB veya UTS ye kayıtlı olacak ve sağlık bakanlığından onaylı olacaktır. Barkot numarası olmayan ve geçici barkod numarası ile teklif edilen malzemelerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen malzemelerin UBB veya UTS leri idare tarafından kontrol edileceğinden UBB veya UTS çıktıları ihale dosyasına konulacaktır.
b) İhaleye iştirak eden; ithalatçı veya üreticisi ise T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi, alt bayi ise T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ithalatçı veya üreticinin ürünlerine alt bayi olduklarını gösterir belgeyi ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
c) Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
d) T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih 2015/9 sayılı genelgesine istinaden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürünlerin veya cihazların ve satıcıların (üreticinin veya ithalatçının/ bayinin) TİTUBB veya UTS da kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
UTS Kapsam dışı olan ürünler için :
1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi.
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
6-Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
2. Kalem , 4. Kalem , 9. Kalem için teklif veren istekliler ; İhale teklif zarfında; teklif ettikleri ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilmiş olan Biyosidal Ürün Ruhsatnamesinin aslı veya noter onaylı sureti veya idare onaylı suretini sunmak zorundadırlar.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her Kalem için en az 1 numune ihale öncesinde ihale birimine tutanak karşılığı orjinal ambalajı ve ambalaj üzerinde ihale kalem no - firma adı yazılı etiket yapıştırılmış halde teslim edilmelidir. Numune teslim edilmeyen kalemlerde isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürün katalogları elektronik olarak usb bellek içerisinde ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunulmalıdır. Bu kataloglar basılı halde sunulmayacaktır.
İlgili kalemlere teklif verecek olan İstekliler tarafından İhale teklif zarfında aslı veya noter onaylı sureti veya kurum onaylı sureti ihale komisyonuna sunulması zorunlu olan belgeler;
1. Kalem ;Endoskop ve alet üreticisi firmalar tarafından onaylı olmalıdır. (Olympus,Storz vb.gibi), bu onay belgeleri ihale dosyasında bulunmalıdır. Ürün patojen mikroorganizmalara karşı 15 dakikada etki göstermelidir. DGHM/VAH gibi sertifikalara sahip olmalı ve bu belgeler ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunulmalıdır.
2. Kalem; Ürün tüberküloz dahil, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil ) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak bakterisidal, fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) etki göstermelidir. Bu etkinliği gösteren uluslar arası ekspertiz raporları vermeye yetkili laboratuardan ( DGHM / VAH vb. gibi) alınmış mikrobiyolojik çalışma raporları olmalıdır. Bu etkinlik raporları dosyada bulunmalıdır.
4. Kalem : Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler
üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmalı ve 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır. Firma bu etkinliği gösteren belgelerini dosyasında sunmalıdır.
7. Kalem teknik şartnamenin 2. ve 4. maddesinde istenen mikrobiyolojik raporlar ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunulmalıdır.
8. Kalem teknik şartnamenin 2. maddesinde istenen mikrobiyolojik raporlar ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunulmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi/ EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR