BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SCADA otomasyonu satın alınacaktır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168464
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/262350
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kalem Frekans İnvertörü Temini ve Değişimi ile 1 Kalem SCADA Otomasyonu Revizyonu Mal Alımı ve Montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FREKANS İNVERTÖRÜ VE DEĞİŞİMİ P0-P1-P2 ORGANİZE POMPA İSTASYONU SCADA OTOMASYONU SATIN ALINACAKTIR
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Bünyesindeki Merkez İçmesuyu P0 Terfi İstasyonu Frekans İnvertörü Temini ve Değişimi P0-P1-P2 Organize Pompa İstasyonu SCADA Otomasyonu Revizyonu Mal Alımı ve Montajı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/262350
1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 10100 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662021010 - 2662417473
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Genel Müdürlüğümüz Bünyesindeki Merkez İçmesuyu P0 Terfi İstasyonu Frekans İnvertörü Temini ve Değişimi P0-P1-P2 Organize Pompa İstasyonu SCADA Otomasyonu Revizyonu Mal Alımı ve Montajı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Frekans İnvertörü Temini ve Değişimi ile 1 Kalem SCADA Otomasyonu Revizyonu Mal Alımı ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balıkesir Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi ile P0-P1-P2 ve Organize Pompa İstasyonları - Altıeylül-Karesi/BALIKESİR (Merkez)
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim ve montaj süresi, sözleşme tarihinden itibaren 150 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 Karesi/BALIKESİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli; önerdiği Hız kontrol cihazının imalat resimlerini, pano dizayn şemasını ve hız kontrol cihazının teknik özelliklerini belirten belgeleri teklifi ile birlikte sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İstekliler, teknik şartnamenin otomasyon kısmında belirtilen İçmesuyu Arıtma Tesislerinde bulunan PLC ve PLC’ ye bağlı ekipmanların üreticisinin verdiği 2020 yılı için Endüstriyel sistem entegratörü /belgelerini ve/veya otomasyon ve yazılımının üretici Endüstriyel sistem entegratörü ne yaptıracağına dair taahhütnamesini teklifi ile beraber İdare’ye sunmak zorundadır. Taahhütname veren istekliler işin uhdelerinde kalması durumunda sözleşme aşamasında PLC ve otomasyon, yazılım kalemleri için üreticisinin verdiği geçerli Endüstriyel sistem entegratörü ile imzaladığı sözleşmeyi idareye sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR