ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Serbest piyasadan 750.000 KWH elektrik enerjisi satın alınacaktır

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065183
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 11.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/504776
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 750.000-kWh (+-%30 fazlası veya eksiği) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı No:80 Kurtuluş / Ankara - Giriş Kat İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERBEST PİYASADAN 750.000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI


Serbest Piyasadan 750000 kWh Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/504776

1-İdarenin
a) Adresi : ZİYA GÖKALP CADDESİ No:80 06600 KURTULUŞ ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125858400 - 3125858402
c) Elektronik Posta Adresi : huzun@oib.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 750.000-kWh (+-%30 fazlası veya eksiği)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No:80 Kurtuluş- Çankaya/ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak ve 01.01.2020 de saat 00:00 da işe başlayacak, 31.12.2020 saat 24:00 de sona erdirecektir. Sözleşmenin imzalanması veya PMUM'a kayıt sürecinde gecikme olması halinde işe bir sonraki dönemde başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı No:80 Kurtuluş / Ankara - Giriş Kat İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler EPDK'nın yürürlükte olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen lisanslardan birini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4. Kat 410 No.lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yükleniciye fiyat farkı verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR