KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Set karşılığı cihaz satın alınacaktır

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116165
Şehir : Kastamonu / Merkez
Semt-Mahalle : CANDAROĞULLARI MAH. / KUZEYKENT
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 15.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/13721
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 kısım et karşılığı cihaz alımı. 51.870 adet infüzyon pompa seti 1.300 adet analjezi pompa seti 10.000 adet perfüzör pompa seti 9.150 adet enteral beslenme seti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Set Karşılığı Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/13721

1-İdarenin

a) Adresi

:

Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662141066 - 3662143075

c) Elektronik Posta Adresi

:

kastamonu.khb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 kısım et karşılığı cihaz alımı. 51.870 adet infüzyon pompa seti 1.300 adet analjezi pompa seti 10.000 adet perfüzör pompa seti 9.150 adet enteral beslenme seti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kastamonu Devlet Hastanesi, İnebolu Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi, Tosya Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 18 aylık süre doluncaya kadar setler Hastane ihtiyacına göre parti parti faksla veya EKAPtan tebliğ ile sipariş edilecek ve firma 10 (on) gün içerisinde istenen miktarı Hastane deposuna teslim edecektir.Cihaz satıcı firma tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz monte edilecektir.Cihazların çalışması için elektrik,su gibi alt yapı ve tesisat kurum tarafından sağlanacaktır.Cihaz sözleşme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde belirtilen Birimlerde çalışır vaziyette teslim edilecektir.Cihaz, kitler bitinceye kadar Müdürlüğümüze bağlı Hastanemizde kalacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

10.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar şartname maddelerine, şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...marka...model....cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı adı altında bir kağıda yazılmış ve imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orjinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
İhale numune üzerinden değerlendirilecektir.İhale tarih ve saatinden önce numuneler idareye teslim edilecektir. Sunulacak numunelerin kalem sırası ve firma adı yazılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve Özelde Alımı yapılan sözleşmeye dayalı Tıbbi Malzeme Alımı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR