KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıhhi tesisat malzemesi alınacaktır

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01016164
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : KALABA MAH. / KALABA
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 26.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/291459
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIM 100 KALEM SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ, SU MOTORLARI,POMPALARI VE SULAMA TANKERLERİ MALZEMESİ MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OVACIK HİZMET BİRİMLERİ DEPOSU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ, SU MOTORLARI,POMPALARI VE SULAMA TANKERLERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

3 KISIM SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ, SU MOTORLARI,POMPALARI VE SULAMA TANKERLERİ MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/291459

1-İdarenin
a) Adresi : KALABA MAH. CUMHURIYET CAD. No:1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123611065 - 3123618971
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@kecioren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 100 KALEM SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ, SU MOTORLARI,POMPALARI VE SULAMA TANKERLERİ MALZEMESİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OVACIK HİZMET BİRİMLERİ DEPOSU
c) Teslim tarihleri : YÜKLENİCİ; 1. KISIM SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ 20 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR. 2. KISIM SU MOTORLARI,POMPALARI 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR. 3. KISIM SULAMA TANKERLERİ MALZEMESİ 20 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüm kısımlar için yüklenici istenilen malzemelerin numunelerini ihale tarihinden bir iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar İdaremiz Ovacık Hizmet Birimleri deposunda isteklinin yetkili personeli tarafından (yetki belgesi ile birlikte) görülecektir. Numunelerin görüldüğüne dair idarece verilen ''Numune Gördüm Tutanağı '' teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır.
1. ve 3. Kısım için idareye ihaleden önce istekli tarafından istenilen malzemelerin birer adedi, ihale tarihinden en geç bir iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar üzerleri etiketlenerek (malzemenin adı ve istekli ünvan bilğileri) idarenin Ovacık Hizmet Birimleri deposuna teslim edilecek olup teslim edildiğine dair idare tarafından düzenlenen ''Numune Teslim Tutanağı '' istekli tarafından teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunulacaktır. İstekli tarafından sunulan numuneler gerek görülmesi halinde ihale komisyonu tarafından incelenecek idarenin istediği numunelere uygun olmaması durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bu belgelerin teklif zarfı içerisinde bulunmaması halinde sunulan teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin SU MOTORLARI, POMPALARI kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR